ประกาศ การแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม 6 กองทุน
15/04/63


ประกาศ

การแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม 6 กองทุน

               

            บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด (บริษัทจัดการ”) ขอเรียนแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการจัดการในเรื่อง
ที่เกี่ยวข้องกับการประกาศ
NAV ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ จำนวน 6 กองทุน ได้แก่ กองทุนเปิดภัทร ตลาดเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ (PHATRA MMRMF FUND) กองทุนเปิดภัทร หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (PHATRA EQRMF) กองทุนเปิดภัทร หุ้นระยะยาวปันผล (PHATRA LTFD) กองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ อิควิตี้ (PHATRA ACT EQ)  กองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ (PHATRA PROP)  และกองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (PHATRA PROPRMF) โดยบริษัทได้รับความเห็นชอบการแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการดังกล่าวจากสำนักงาน ก.ล.ต. แล้ว ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน 2563 เป็นต้นไป ทั้งนี้ รายละเอียดโครงการที่ได้
แก้ไขของกองทุนทั้งหมดข้างต้น สรุปได้ดังนี้

 

  • แก้ไขเพิ่มเติมช่องทางการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางในข้อ 10 ของประกาศที่ สน. 87/2558 โดยบริษัทจัดการสามารถประกาศ/เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือหนังสือพิมพ์รายวัน หรือช่องทางอื่นใดที่เหมาะสม

 

            ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมได้ตามเอกสารแนบ  หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อที่ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของท่าน หรือ กรุณาติดต่อทีมการตลาดและพัฒนาช่องทาง
โทร. 02-305-9800

 

 

ประกาศ ณ วันที่ 15 เมษายน 2563

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด

 

 

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง

และควรศึกษาข้อมูลสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมก่อนตัดสินใจลงทุน”