ประกาศ การลดและยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอน
13/05/62

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด (บริษัท”) ขอเรียนแจ้งให้ทราบเรื่องการลดและยกเว้นค่าธรรมเนียม    การโอนของกองทุน จำนวน 11 กองทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

กองทุน

อัตราค่าธรรมเนียมการโอน

ในรายละเอียดโครงการ

 

อัตราค่าธรรมเนียมการโอน

ที่เรียกเก็บจริง

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

วันที่มีผล           การเปลี่ยนแปลง

ปัจจุบัน

ใหม่

ปัจจุบัน

ใหม่

1.  PHATRA MMRMF

500 บาท/รายการ

 

ไม่เกิน 500 บาท/รายการ

 

500 บาท/รายการ


ยกเว้นไม่เรียกเก็บ

 วันที่ 17 พฤษภาคม 2562

2. PHATRA ACT EQ

3. PHATRA DIVIDEND

4. PHATRA PROP 

5.PHATRA PROP-D

6.KK GOLD7%#1

500 บาท/รายการ

 

ไม่เกิน 500 บาท/รายการ

 

500 บาท/รายการ


50 บาท/รายการ


 วันที่ 17 พฤษภาคม 2562

7.PHATRA SG-AA

 

53.50 บาท/รายการ

 

ไม่เกิน 53.50 บาท/รายการ

 

53.50 บาท/รายการ

 

50 บาท/รายการ

 

 วันที่ 17 พฤษภาคม 2562

8. PHATRA GNP RMF-H

9. PHATRA GNP RMF-UH

 10. PHATRA SG-AA RMF

50 บาท/รายการ

ไม่มีแก้ไข

 

 

 50 บาท/รายการ

 

ยกเว้นไม่เรียกเก็บ

 วันที่ 17 พฤษภาคม 2562

 11. PHATRA SmartMV LTF

50 บาท/รายการ

ไม่มีแก้ไข

 

 50 บาท/รายการ

 

ยกเว้นไม่เรียกเก็บ

 วันที่ 1 กรกฎาคม 2562

 

                ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดูข้อมูลของกองทุนได้ที่เว็บไซต์ www.phatraasset.com หรือหากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อทีมการตลาดและพัฒนาช่องทาง โทร. 0-2305-9800                       

                   

 

                จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

 

 

ประกาศ ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2562

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด

 

 

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง

และควรศึกษาข้อมูลสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมก่อนตัดสินใจลงทุน”