ประกาศ แจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนเปิดภัทร โกลบอล เฮลธ์แคร์ (PHATRA GHC)
24/09/62

ประกาศ

แจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนเปิดภัทร โกลบอล เฮลธ์แคร์ (PHATRA GHC)

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด (“บริษัท”)  ใคร่ขอแจ้งท่านผู้ถือหน่วยลงทุนเรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนเปิดภัทร โกลบอล เฮลธ์แคร์ (PHATRA GHC) ซึ่งได้รับอนุมัติการแก้ไขจากสำนักงาน ก.ล.ต. แล้ว เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562 โดยมีประเด็นการแก้ไขโดยสรุปดังนี้

1. แก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการจัดการในข้อ 16 วิธีการคำนวณ กำหนดเวลาในการคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เพื่อรองรับในกรณีที่อาจมีเหตุทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามกำหนดเวลาที่ระบุไว้ เช่น กรณีที่เป็นวันหยุดทำการของประเทศที่เกี่ยวข้องในการทำธุรกรรมของกองทุน หรือเกิดเหตุที่ทำให้ไม่สามารถทำธุรกรรมการลงทุนหรือธุรกรรมอื่นที่จำเป็นเพื่อการดำเนินการของกองทุน หรือในกรณีอื่นใดที่เป็นเหตุให้ไม่มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับรายการซื้อขายหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนต่างประเทศเผยแพร่ เป็นต้น

2. แก้ไขเพิ่มเติมช่องทางการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการสามารถประกาศ/เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือหนังสือพิมพ์รายวัน หรือช่องทางอื่นใดที่เหมาะสม เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางในข้อ 10 ของประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 87/2558 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล

ทั้งนี้ การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนดังกล่าวข้างต้น จะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดูข้อมูลการแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการของกองทุนดังกล่าวได้ตามเอกสารแนบ หรือหากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อที่ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของท่าน หรือ กรุณาติดต่อทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์โทร. 0-2305-9835-7

                                                                                                             

ประกาศ ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2562

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า
เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน”