การยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนเข้าของกองทุนจำนวน 6 กองทุน
20/03/60

ประกาศ

การยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนเข้าของกองทุนจำนวน 6 กองทุน   

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด (บริษัท”) ขอเรียนแจ้งให้ทราบว่า บริษัทจัดการจะยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end fee) และค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า (Switching in) จากผู้ถือหน่วยลงทุนที่ซื้อหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนเข้ากองทุนที่มีรายชื่อต่อไปนี้ ในช่วงวันทำการซื้อขายตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2560 ถึง วันที่ 28 มีนาคม 2560

       

กองทุน

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end fee) และค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า (Switching in)

อัตราที่ระบุในรายละเอียดโครงการ

อัตราที่เรียกเก็บจริง (เดิม)

อัตราที่เรียกเก็บจริง

ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2560 ถึง วันที่ 28 มีนาคม 2560

1.กองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ     อิควิตี้ (PHATRA ACT EQ)

ไม่เกิน 2.00% ของมูลค่าหน่วยลงทุน

0.50% ของมูลค่าหน่วยลงทุน

ยกเว้น

2.กองทุนเปิดภัทร ดิวิเดนด์       อิควิตี้ (PHATRA DIVIDEND)

ไม่เกิน 2.00% ของมูลค่าหน่วยลงทุน

0.50% ของมูลค่าหน่วยลงทุน

ยกเว้น

3.กองทุนเปิดภัทร SMALL AND MID CAP EQUITY  

(PHATRA SM CAP)

ไม่เกิน 2.00% ของมูลค่าหน่วยลงทุน

1.00% ของมูลค่าหน่วยลงทุน

ยกเว้น

4.กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิค  แอสเซ็ท อโลเคชั่น

(PHATRA SG-AA)*

ไม่เกิน 2.00% ของมูลค่าเงินลงทุน

0.50% ของมูลค่าเงินลงทุน

ยกเว้น

5.กองทุนเปิดภัทร โกลบอล

นิว เพอร์สเปกทีฟ (PHATRA GNP)

ไม่เกิน 2.00% ของมูลค่าหน่วยลงทุน

1.00% ของมูลค่าหน่วยลงทุน

ยกเว้น

6.กองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ – ดิวิเดนด์

(PHATRA PROP-D)

ไม่เกิน 1.00% ของมูลค่าหน่วยลงทุน

0.25% ของมูลค่าหน่วยลงทุน

ยกเว้น

 *อัตราที่ระบุไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน               

ทั้งนี้ เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end fee) และค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า (Switching in) ข้างต้น บริษัทจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end fee) และค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า (Switching in) ของทุกกองทุนดังกล่าวในอัตราที่เรียกเก็บเดิม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดูข้อมูลของกองทุนได้ที่เว็บไซต์ www.phatraasset.com หรือหากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อทีมการตลาดและพัฒนาช่องทาง โทร. 0-2305-9800                       

               

ประกาศ ณ วันที่ 20 มีนาคม 2560

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด


การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า

เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน”