ประกาศ การยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนเข้าของกองทุนจำนวน 7 กองทุน
13/06/60

   

ประกาศ

การยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนเข้าของกองทุนจำนวน 7 กองทุน   

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด (บริษัท”) ขอเรียนแจ้งให้ทราบว่า บริษัทจัดการจะยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end fee) และค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า (Switching in) จากผู้ถือหน่วยลงทุนที่ซื้อหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนเข้ากองทุนที่มีรายชื่อต่อไปนี้ ตามรายละเอียดดังนี้

กองทุน

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end fee) และค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า (Switching in)

อัตราที่ระบุในรายละเอียดโครงการ

อัตราที่เรียกเก็บจริง (เดิม)

อัตราที่ยกเว้นตามช่วงระยะเวลา

1.กองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ
อิควิตี้ (PHATRA ACT EQ)

ไม่เกิน 2.00% ของมูลค่าหน่วยลงทุน

0.50% ของมูลค่าหน่วยลงทุน

 

 

 

 

 

ยกเว้นตั้งแต่

วันที่ 19 มิถุนายน 2560 ถึง วันที่ 19 กรกฎาคม 2560

 

2.กองทุนเปิดภัทร ดิวิเดนด์
อิควิตี้ (PHATRA DIVIDEND)

ไม่เกิน 2.00% ของมูลค่าหน่วยลงทุน

0.50% ของมูลค่าหน่วยลงทุน

3.กองทุนเปิดภัทร SMALL AND MID CAP EQUITY  

(PHATRA SM CAP)

ไม่เกิน 2.00% ของมูลค่าหน่วยลงทุน

1.00% ของมูลค่าหน่วยลงทุน

4.กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิค  แอสเซ็ท อโลเคชั่น

(PHATRA SG-AA)*

ไม่เกิน 2.00% ของมูลค่าเงินลงทุน

0.50% ของมูลค่าเงินลงทุน

5.กองทุนเปิดภัทร โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ (PHATRA GNP)

ไม่เกิน 2.00% ของมูลค่าหน่วยลงทุน

1.00% ของมูลค่าหน่วยลงทุน

6.กองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ – ดิวิเดนด์ (PHATRA PROP-D)

ไม่เกิน 1.00% ของมูลค่าหน่วยลงทุน

0.25% ของมูลค่าหน่วยลงทุน

7. กองทุนเปิดภัทร แอปโซลูท รีเทิร์น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (PHATRA ABSOLUTE)

ไม่เกิน 2.00% ของมูลค่าหน่วยลงทุน

1.00% ของมูลค่าหน่วยลงทุน

ยกเว้นตั้งแต่

วันที่19 มิถุนายน 2560 ถึง

วันที่ 30 มิถุนายน 2561

*อัตราที่ระบุไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน               

ทั้งนี้ เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end fee) และค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า (Switching in) ข้างต้น บริษัทจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end fee) และค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า (Switching in) ของทุกกองทุนดังกล่าวในอัตราที่เรียกเก็บจริง (เดิม) ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2560 

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดูข้อมูลของกองทุนได้ที่เว็บไซต์ www.phatraasset.com หรือหากมี   ข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อทีมการตลาดและพัฒนาช่องทาง โทร. 0-2305-9800                       

               

 

ประกาศ ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2560

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด

 

 

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า

เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน”