ประกาศ วันปิดสมุดทะเบียน และจ่ายเงินปันผลกองทุนเปิดภัทร สมาร์ท มินิมั่ม โวลาติลิตี้ (PHATRA SMART MV)
25/03/62


ประกาศ

วันปิดสมุดทะเบียน และจ่ายเงินปันผล

กองทุนเปิดภัทร สมาร์ท มินิมั่ม โวลาติลิตี้ (PHATRA SMART MV)

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด  (บริษัท) ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนเปิดภัทร สมาร์ท มินิมั่ม โวลาติลิตี้ (PHATRA SMART MV) ขอเรียนแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบว่าคณะกรรมการจัดการลงทุนได้มีมติเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562 กำหนดให้มีการจ่ายเงินปันผลสำหรับงวดระยะเวลาบัญชีวันที่ 1 มีนาคม 2561 28 กุมภาพันธ์ 2562 ดังนี้

วันที่ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน :   วันที่  4 เมษายน 2562 เวลา 8.00 น.

วันที่จ่ายเงินปันผล :                                         วันที่ 19 เมษายน 2562

อัตราการจ่ายเงินปันผล* :                                 0.30 บาทต่อหน่วยลงทุน

วันเปิดขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอีกครั้ง :    วันที่ 4 เมษายน 2562 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ทั้งนี้ หากท่านผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของท่าน หรือกรุณาติดต่อทีมการตลาดและพัฒนาช่องทาง โทร. 02-305-9800 หรือสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.phatraasset.com

 

ประกาศ ณ วันที่ 25 มีนาคม 2562

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด

 

*หมายเหตุ : อัตราการจ่ายเงินปันผลข้างต้น ณ วันที่จ่ายจริง ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับน้อยกว่าหรือมากกว่า อัตราประมาณการที่แจ้งไว้ ซึ่งขึ้นอยู่กับปริมาณการเพิ่มขึ้นหรือลดลง ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุน ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน

 

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า

เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน