ประกาศ การเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนเข้าของกองทุนจำนวน 4 กองทุน
22/03/61

ประกาศ

การเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนเข้าของกองทุนจำนวน 4 กองทุน   

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด (“บริษัท”) ขอเรียนแจ้งให้ทราบว่า บริษัทจัดการจะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end fee) และค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า (Switching in) ของกองทุนเปิดภัทร โกลบอล อันคอนสเตรนด์ บอนด์ เฮดจ์ (PHATRA G-UBOND-H)  กองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ อิควิตี้ (PHATRA ACT EQ)  กองทุนเปิดภัทร โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ (PHATRA GNP) และกองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ ดิวิเดนด์ (PHATRA PROP-D) กับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ ซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2561 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

กองทุน

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end fee) และค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า (Switching in)

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

อัตราที่ระบุในรายละเอียดโครงการ
(ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)

อัตราที่เรียกเก็บจริง (เดิม)

(ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)

อัตราที่เรียกเก็บจริง (ใหม่)

ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2561 เป็นต้นไป

จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

(ร้อยละของของมูลค่าหน่วยลงทุน)

1. PHATRA G-UBOND-H

ไม่เกิน 2.00

0.75

(ถึงวันที่ 31 .. 2561)

1) ผู้ลงทุนทั่วไป :     0.75 (ถึงวันที่ 31 .. 2561)

2) กองทุนส่วนบุคคลภายใต้การบริหารของ บลจ.ภัทร : ยกเว้น

2. PHATRA ACT EQ

Front-end fee: ไม่เกิน 2.00

Switching in:   ไม่เกิน 1.00

1) ผู้ลงทุนทั่วไป :     0.50

2) บริษัทประกันชีวิต* :  ไม่มี

 

1) ผู้ลงทุนทั่วไป :     0.50

2) บริษัทประกันชีวิต* :  ไม่มี

3) กองทุนส่วนบุคคลภายใต้การบริหารของ บลจ.ภัทร : ยกเว้น

3. PHATRA GNP

ไม่เกิน 2.00

1) ผู้ลงทุนทั่วไป :     1.00

2) บริษัทประกันชีวิต* :  ไม่มี

 

1) ผู้ลงทุนทั่วไป :     1.00

2) บริษัทประกันชีวิต* :  ไม่มี

3) กองทุนส่วนบุคคลภายใต้การบริหารของ บลจ.ภัทร : ยกเว้น

4. PHATRA PROP-D

ไม่เกิน 1.00

0.25

1) ผู้ลงทุนทั่วไป :     0.25

2) กองทุนส่วนบุคคลภายใต้การบริหารของ บลจ.ภัทร : ยกเว้น

*บริษัทประกันชีวิต หมายถึง บริษัทประกันชีวิต ซึ่งบริษัทจัดการมอบหมายให้เป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ สำหรับธุรกิจกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit-linked Life Insurance Policy) ของบริษัทประกันชีวิตนั้น

                 
                ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดูข้อมูลของกองทุนได้ที่เว็บไซต์ www.phatraasset.com หรือหากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อทีมการตลาดและพัฒนาช่องทาง โทร. 0-2305-9800                  

                จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

 

ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2561

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด

 

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า

เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน”