ประกาศ การแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการจัดการของกองทุนรวม 21 กองทุน
05/05/60


เรียน  ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน 21 กองทุน ได้แก่

 

1.    กองทุนเปิดภัทร มันนี่ โพสิทีฟ (PHATRA MP)

2.    กองทุนเปิดภัทร ตราสารหนี้พลัส (PHATRA PLUS) 

3.          กองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ ฟิกซ์ อินคัม (PHATRA ACT FIXED)

4.          กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น (PHATRA SG-AA)

5.    กองทุนเปิดภัทร แอปโซลูท รีเทิร์น (PHATRA ABSOLUTE)

6.    กองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ อิควิตี้ (PHATRA ACT EQ)

7.    กองทุนเปิดภัทร ดิวิเดนด์ อิควิตี้ (PHATRA DIVIDEND)  

8.    กองทุนเปิดภัทร SMALL AND MID CAP EQUITY (PHATRA SM CAP)

9.    กองทุนเปิดภัทร สมาร์ท มินิมั่ม โวลาติลิตี้  (PHATRA SMART MV) 

10. กองทุนเปิดภัทร โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ (PHATRA GNP)

11. กองทุนเปิดภัทร โกลบอล เฮลธ์แคร์ (PHATRA GHC)

12. กองทุนเปิดเคเค โกลด์ ทาร์เก็ต 7%#1 (KK GOLD7%#1)

 

13.    กองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ (PHATRA PROP)

14.    กองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ - ดิวิเดนด์
(PHATRA PROP-D)

15.          กองทุนเปิดภัทร ตลาดเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ (PHATRA MMRMF)

16.    กองทุนเปิดภัทร อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ (PHATRA INRMF) 

17.          กองทุนเปิดภัทร บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ (PHATRA BLRMF)

18.    กองทุนเปิดภัทร หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (PHATRA EQRMF) 

19.    กองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (PHATRA PROPRMF)

20.    กองทุนเปิดภัทร หุ้นระยะยาวปันผล (PHATRA LTFD)

21.    กองทุนเปิดภัทร สมาร์ท มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นระยะยาว (PHATRA SmartMV LTF)

                บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด (บริษัท”)  ใคร่ขอแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการกองทุนภายใต้การบริหารจัดการจำนวน 21 กองทุนข้างต้น มายังท่านผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต.* ที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง และ/หรือประกาศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการขอแก้ไขเรื่องอื่น ๆ เพื่อความยืดหยุ่นในการปฏิบัติงาน โดยบริษัทได้ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการด้วยวิธีการ Fast Track กับผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนและได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2560   ทั้งนี้ การแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการกองทุนดังกล่าว จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป  โดยสรุปหัวข้อและประเด็นการแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการ ดังนี้

 

1)       ชื่อกองทุนเปิดภัทร แอปโซลูท รีเทิร์น แก้ไขเป็น กองทุนเปิดภัทร แอปโซลูท รีเทิร์น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

2)       คำจำกัดความ / คำนิยาม  (แก้ไขทุกกองทุน)

3)       วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุน (แก้ไขทุกกองทุน)

4)       การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (กองทุน PHATRA GHC , PHATRA GNP และ KK GOLD7%#1)

5)       การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (กองทุน PHATRA GHC , PHATRA GNP และ KK GOLD7%#1)

6)       การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ (กองทุน PHATRA GHC, PHATRA MP , PHATAR INRMF , PHATRA BLRMF , PHATRA EQRMF และ PHATRA LTFD)

7)       เพิ่มเติมข้อสงวนสิทธิการเปลี่ยนแปลงวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และหรือเพื่อความเหมาะสมในทางปฏิบัติ  (กองทุน PHATRA PROP)

8)       เพิ่มเติมข้อสงวนสิทธิการแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด (แก้ไขทุกกองทุน)

9)       สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ (แก้ไขทุกกองทุน)

10)   มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป และรายละเอียดเพิ่มเติม

 


กองทุนที่แก้ไข

เดิม

แก้ไขเป็น

มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก /มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป

PHATRA MMRMF , PHATRA INRMF, PHATRA BLRMF , PHATRA EQRMF , PHATRA LTFD และ PHATRA GHC

2,000 บาท

1,000 บาท

PHATRA SG-AA

10,000 บาท

1,000 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม

PHATRA MMRMF , PHATRA INRMF, PHATRA BLRMF , PHATRA EQRMF , PHATRA LTFD , PHATRA GHC , PHATRA SG-AA , PHATRA MP และ PHATRA PLUS

ไม่มี

เพิ่มเติมเรื่องที่เกี่ยวกับข้อสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง หรือยกเว้น จำนวนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนขั้นต่ำ

 

 

ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดูรายละเอียดข้อมูลการแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการของกองทุนได้ที่เว็บไซต์ www.phatraasset.com หรือหากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อทีมการตลาดและพัฒนาช่องทาง

โทร. 0-2305-9800

                                 

ประกาศ ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2560

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด

 

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง

และควรศึกษาข้อมูลสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมก่อนตัดสินใจลงทุน”

 

 

* 1) ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน.55/2559 เรื่องการลงทุนของกองทุน ฉบับลงวันที่ 20 ธันวาคม 2559

  2) ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน.14/2560 เรื่อง การลงทุนของกองทุน(ฉบับที่ 4) ฉบับลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560

  3) ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.35/2560 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปและเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย และการเข้าทำสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 3) ฉบับลงวันที่ 16 มีนาคม 2560

  4) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สน.87/2558 เรื่อง  หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อ ผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล ฉบับลงวันที่ 17 ธันวาคม 2558  

  5) ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน. 10/2554 เรื่อง  การจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมและการแก้ไขเพิ่มเติมรายการทางทะเบียน ฉบับลงวันที่ วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

  6) ประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ที่ สกจ.ร. 1/2559 เรื่อง มาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวม (Mutual Funds Performance Measurement and Presentation Standards) ฉบับลงวันที่ 1 สิงหาคม 2559

  7) ประกาศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

 

 

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการกองทุน 21 กองทุน 

1.    กองทุนเปิดภัทร มันนี่ โพสิทีฟ (PHATRA MP)

2.    กองทุนเปิดภัทร ตราสารหนี้พลัส (PHATRA PLUS) 

3.          กองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ ฟิกซ์ อินคัม (PHATRA ACT FIXED)

4.          กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น (PHATRA SG-AA)

5.    กองทุนเปิดภัทร แอปโซลูท รีเทิร์น (PHATRA ABSOLUTE)

6.    กองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ อิควิตี้ (PHATRA ACT EQ)

7.    กองทุนเปิดภัทร ดิวิเดนด์ อิควิตี้ (PHATRA DIVIDEND)  

8.    กองทุนเปิดภัทร SMALL AND MID CAP EQUITY (PHATRA SM CAP)

9.    กองทุนเปิดภัทร สมาร์ท มินิมั่ม โวลาติลิตี้  (PHATRA SMART MV) 

10. กองทุนเปิดภัทร โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ (PHATRA GNP)

11. กองทุนเปิดภัทร โกลบอล เฮลธ์แคร์ (PHATRA GHC)

12. กองทุนเปิดเคเค โกลด์ ทาร์เก็ต 7%#1 (KK GOLD7%#1)

 

13.    กองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ (PHATRA PROP)

14.    กองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ - ดิวิเดนด์
(PHATRA PROP-D)

15.          กองทุนเปิดภัทร ตลาดเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ (PHATRA MMRMF)

16.    กองทุนเปิดภัทร อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ (PHATRA INRMF) 

17.          กองทุนเปิดภัทร บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ (PHATRA BLRMF)

18.    กองทุนเปิดภัทร หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (PHATRA EQRMF) 

19.    กองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (PHATRA PROPRMF)

20.    กองทุนเปิดภัทร หุ้นระยะยาวปันผล (PHATRA LTFD)

21.    กองทุนเปิดภัทร สมาร์ท มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นระยะยาว (PHATRA SmartMV LTF)