ประกาศ การแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม 5 กองทุน
06/03/63

ประกาศ

การแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม 5 กองทุน

               

            บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด (บริษัท”) ขอเรียนแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการจัดการ
กองทุนเปิดภัทร มันนี่ โพสิทีฟ (
PHATRA MP) กองทุนเปิดภัทร ดิวิเดนด์ อิควิตี้ (PHATRA DIVIDEND) กองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ ดิวิเดนด์ (PHATRA PROP-D) กองทุนเปิดภัทร พาสซีฟ โกลบอล อิควิตี้ (PHATRA PGE) และกองทุนเปิดภัทร โกลบอล
นิว เพอร์สเปกทีฟ เฮดจ์ (
PHATRA GNP-H) ซึ่งบริษัทได้รับความเห็นชอบการแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการดังกล่าวจาก
สำนักงาน ก.ล.ต. โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป
ซึ่งสรุปรายละเอียดการแก้ไข มีดังนี้

 

            1. แก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนสำหรับกองทุน PHATRA MP PHATRA DIVIDEND PHATRA PROP-D PHATRA PGE และPHATRA GNP-H โดยกองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 2 ชนิด ดังนี้

ชนิดหน่วยลงทุน

ชื่อย่อ

คำอธิบายเพิ่มเติม

1.   ชนิดทั่วไป

PHATRA MP

PHATRA DIVIDEND

PHATRA PROP-D

PHATRA PGE

PHATRA GNP-H

สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือผู้ลงทุนประเภทอื่นที่
บริษัทจัดการจะประกาศรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมในอนาคต 

2. ชนิด F

 

PHATRA MP-F

PHATRA DIVIDEND-F

PHATRA PROP-D-F

PHATRA PGE-F

PHATRA GNP-H-F

สำหรับผู้ลงทุนที่เป็นกองทุนรวม และ/หรือกองทุน
ส่วนบุคคลภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ และ/หรือ
ผู้ลงทุนประเภทอื่นที่บริษัทจัดการจะประกาศรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมในอนาคต

 

ทั้งนี้ ได้แก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการในหัวข้ออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่าว เช่น ชื่อย่อกองทุน คำจำกัดความ จำนวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที่ตราไว้ จำนวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขาย การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน วิธีการคำนวณกำหนดเวลาในการคำนวณและการประกาศ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์ และวิธีการดำเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนและวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก้ไขวิธีการจัดการ เป็นต้น

    พร้อมกันนี้ บริษัทขอเรียนแจ้งเปิดให้บริการการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนของกองทุนดังต่อไปนี้ โดยบริษัทจัดการจะเริ่มเปิดทำการขายหน่วยลงทุนดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป โดยผู้ลงทุนที่มีชื่อในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนก่อนวันที่บริษัทจัดการเริ่มการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน จะถือว่าเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนของ หน่วยลงทุนชนิดทั่วไป

กองทุน

ชนิดหน่วยลงทุนที่เปิดให้บริการ

กองทุนเปิดภัทร มันนี่ โพสิทีฟ

หน่วยลงทุนชนิดทั่วไป

หน่วยลงทุนชนิด F

:  PHATRA MP

:  PHATRA MP-F

กองทุนเปิดภัทร ดิวิเดนด์ อิควิตี้

หน่วยลงทุนชนิดทั่วไป

หน่วยลงทุนชนิด F

:  PHATRA DIVIDEND

:  PHATRA DIVIDEND-F

กองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ ดิวิเดนด์

หน่วยลงทุนชนิดทั่วไป

หน่วยลงทุนชนิด F

:  PHATRA PROP-D

:  PHATRA PROP-D-F

กองทุนเปิดภัทร พาสซีฟ โกลบอล อิควิตี้

หน่วยลงทุนชนิดทั่วไป

หน่วยลงทุนชนิด F

:  PHATRA PGE

:  PHATRA PGE-F

กองทุนเปิดภัทร โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เฮดจ์

หน่วยลงทุนชนิดทั่วไป

หน่วยลงทุนชนิด F

:  PHATRA GNP-H

:  PHATRA GNP-H-F

           

        

2. แก้ไขเพิ่มเติมช่องทางการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน สำหรับกองทุนเปิดภัทร มันนี่ โพสิทีฟ (PHATRA MP) เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางในข้อ 10 ของประกาศที่ สน. 87/2558 โดยบริษัทจัดการสามารถประกาศ/เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือหนังสือพิมพ์รายวัน หรือช่องทางอื่นใดที่เหมาะสม

ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติม  ได้ที่ www.phatraasset.com/news  หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อที่ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของท่าน หรือ กรุณาติดต่อทีมการตลาดและพัฒนาช่องทาง โทร. 02-305-9800  

 

 

ประกาศ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2563

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด

 

 

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง
ก่อนตัดสินใจลงทุน”