ประกาศ การแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม 5 กองทุน
25/02/62

ประกาศ

การแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม 5 กองทุน

               

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด (บริษัท”) ขอเรียนแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการจัดการ กองทุนเปิดภัทร
 ตราสารหนี้พลัส (
PHATRA PLUS) กองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ ฟิกซ์ อินคัม (PHATRA ACT FIXED)  กองทุนเปิดภัทร โกลบอล อันคอนสเตรนด์ บอนด์ เฮดจ์ (PHATRA G-UBOND-H)  กองทุนเปิดภัทร ตลาดเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ  (PHATRA MMRMF) และ กองทุนเปิดภัทร อินคัม
เพื่อการเลี้ยงชีพ  (
PHATRA INRMF)   โดยสรุปรายละเอียดการแก้ไข ดังนี้

1.      แก้ไขชื่อย่อกองทุน ดังต่อไปนี้

ชื่อย่อ (เดิม)

ชื่อย่อ (ใหม่)

PHATRA PLUS

PHATRA PLUS FUND

PHATRA ACT FIXED

PHATRA ACT FIXED FUND

PHATRA G-UBOND-H

PHATRA G-UBOND-H FUND

PHATRA MMRMF

PHATRA MMRMF FUND

PHATRA INRMF

PHATRA INRMF FUND

2.       แก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน  โดยกองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 2 ชนิด ได้แก่

หน่วยลงทุน

ชื่อย่อ

คำอธิบายเพิ่มเติม

1. ชนิดทั่วไป

PHATRA PLUS

PHATRA ACT FIXED

PHATRA G-UBOND-H

PHATRA MMRMF

PHATRA INRMF

สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือผู้ลงทุนประเภทอื่น
ที่บริษัทจัดการจะประกาศรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมในอนาคต 

2. ชนิด F

 

PHATRA PLUS-F

PHATRA ACT FIXED-F

PHATRA G-UBOND-H-F

PHATRA MMRMF-F

PHATRA INRMF-F

สำหรับผู้ลงทุนที่เป็นกองทุนรวม และ/หรือ
กองทุนส่วนบุคคลภายใต้การจัดการของ
บริษัทจัดการ และ/หรือผู้ลงทุนประเภทอื่น
ที่บริษัทจัดการจะประกาศรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมในอนาคต

รวมทั้งได้แก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการในหัวข้ออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน  เช่น คำจำกัดความ
จำนวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที่ตราไว้ จำนวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขาย การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน 
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน วิธีการคำนวณกำหนดเวลาในการคำนวณและการประกาศ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์ และวิธีการดำเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนและวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวมหรือ
แก้ไขวิธีการจัดการ  เป็นต้น

ทั้งนี้ การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการของกองทุนดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป

 พร้อมกันนี้ บริษัทขอเรียนแจ้งเปิดให้บริการการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนของกองทุนดังต่อไปนี้ โดยบริษัทจัดการจะเริ่มเปิดทำการขายหน่วยลงทุนดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป โดยผู้ลงทุนที่มีชื่อในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนก่อนวันที่บริษัทจัดการ

เริ่มการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน จะถือว่าเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดทั่วไป

กองทุน

ชนิดหน่วยลงทุนที่เปิดให้บริการ

กองทุนเปิดภัทร ตราสารหนี้พลัส

หน่วยลงทุนชนิดทั่วไป

หน่วยลงทุนชนิด F

:  PHATRA PLUS

:  PHATRA PLUS-F

กองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ ฟิกซ์ อินคัม

หน่วยลงทุนชนิดทั่วไป

หน่วยลงทุนชนิด F 

:  PHATRA ACT FIXED

:  PHATRA ACT FIXED-F

กองทุนเปิดภัทร โกลบอล อันคอนสเตรนด์ บอนด์ เฮดจ์

หน่วยลงทุนชนิดทั่วไป 

หน่วยลงทุนชนิด F  

:  PHATRA G-UBOND-H

:  PHATRA G-UBOND-H-F

กองทุนเปิดภัทร อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ

หน่วยลงทุนชนิดทั่วไป

:  PHATRA INRMF

กองทุนเปิดภัทร ตลาดเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ

หน่วยลงทุนชนิดทั่วไป

:  PHATRA MMRMF

 

                ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติม  ได้ตามเอกสารแนบ หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อที่ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของท่าน หรือ กรุณาติดต่อทีมการตลาดและพัฒนาช่องทาง
โทร. 02-305-9800

  

ประกาศ ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด

  

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง

และควรศึกษาข้อมูลสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมก่อนตัดสินใจลงทุน”


 
เอกสารแนบ : ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขโครงการ 5 กองทุน