ประกาศ ยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) ของกองทุนเปิดภัทร โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ (PHATRA GNP) และกองทุนเปิดภัทร โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เฮดจ์ สำหรับหน่วยลงทุน ชนิดทั่วไป (PHATRA GNP-H)
29/06/63

ประกาศ

ยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In)

ของกองทุนเปิดภัทร โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ (PHATRA GNP)

และกองทุนเปิดภัทร โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เฮดจ์ สำหรับหน่วยลงทุน ชนิดทั่วไป (PHATRA GNP-H)

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด (บริษัท”) ขอเรียนแจ้งให้ทราบว่า บริษัทจัดการจะยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า (Switch-in fee) กองทุนเปิดภัทร โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ (PHATRA GNP) และกองทุนเปิดภัทร โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เฮดจ์ สำหรับหน่วยลงทุน ชนิดทั่วไป (PHATRA GNP-H) ตามรายละเอียด ดังนี้ หรือ จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

 

ค่าธรรมเนียม

ตามที่ระบุในหนังสือชี้ชวน

(% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)

เรียกเก็บจริง (เดิม)

(% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)

เรียกเก็บจริง (ใหม่)

(% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)

ค่าธรรมเนียม

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In)

ไม่เกิน 2.001

 ยกเว้นการเรียกเก็บ Switch-in fee ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563

 หลังจากนั้น เรียกเก็บ 1.00%1

 ยกเว้นการเรียกเก็บ Switch-in fee ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

 หลังจากนั้น เรียกเก็บ 1.00%1

หมายเหตุ :   1ค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

 

 

                ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดูข้อมูลของกองทุนได้ที่เว็บไซต์ www.phatraasset.com หรือหากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อทีมการตลาดและพัฒนาช่องทาง โทร. 0-2305-9800                  

                   

 

                จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

 

 

ประกาศ ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2563

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด

 

 

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า

เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน