ประกาศ การแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการจัดการของกองทุนเปิดภัทร หุ้นระยะยาวปันผล (PHATRA LTFD) และกองทุนเปิดภัทร หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (PHATRA EQRMF)
17/06/62

ประกาศ

การแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการจัดการของกองทุนเปิดภัทร หุ้นระยะยาวปันผล (PHATRA LTFD)
และกองทุนเปิดภัทร หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (
PHATRA EQRMF)

 

เรียน    ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

 

            บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด (บริษัท”)  ใคร่ขอแจ้งท่านผู้ถือหน่วยลงทุนเรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการกองทุนเปิดภัทร หุ้นระยะยาวปันผล (PHATRA LTFD) และกองทุนเปิดภัทร หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (PHATRA EQRMF) โดยบริษัทได้ขอแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการในเรื่องการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) และประเภทและอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผล โดยวิธีอื่นที่จะลงทุน กับสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งบริษัทได้รับอนุมัติการแก้ไขจากสำนักงาน ก.ล.ต. แล้ว เมื่อวันที่
9 พฤษภาคม 2562 โดยมีรายละเอียดการแก้ไขโครงการ และหัวข้อที่แก้ไข ดังนี้

            1. แก้ไขเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ที่มี underlying เป็นดัชนี SET50 Index โดยมีวัตถุประสงค์ลดความเสี่ยง (Hedging) เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นให้กองทุนสามารถบริหารความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารทุนในประเทศในช่วงที่ตลาดมีความผันผวน ทั้งนี้ ในการเข้าทำสัญญาเพื่อบริหารความเสี่ยงจะส่งผลให้ในบางช่วงเวลาที่มีการบริหารความเสี่ยงดังกล่าว กองทุนจะมี net exposure ในหุ้นที่ลดลง

            2. แก้ไขเพิ่มเติมในหัวข้ออัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยเพิ่มอัตราส่วนการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อให้สอดคล้องกับข้อ 1    

 

            การแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการของกองทุนดังกล่าว จะมีผลเมื่อบริษัทได้แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 60 วัน โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป ซึ่งในช่วงเวลาก่อนที่การแก้ไขจะมีผลใช้บังคับ ผู้ลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) หรือกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) อื่น (แล้วแต่กรณี) ได้ทุกวันทำการ
ซื้อขายของกองทุนดังกล่าว โดยไม่มีค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก แต่อย่างใด ทั้งนี้ การขายคืนหน่วยลงทุน หรือการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องศึกษาเงื่อนไข และสิทธิประโยชน์ทางภาษี เนื่องจาก

ผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีหากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุนตามที่กฎหมายกำหนด

                                 

            ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมได้ตามเอกสารแนบ หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อที่ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของท่าน หรือ กรุณาติดต่อทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์ โทร. 0-2305-9835-7

 

                                                                                                                                                     

ประกาศ ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2562

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด

 

คำเตือน : การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และควรศึกษาข้อมูลสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมก่อนตัดสินใจลงทุน