ประกาศ ยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) ของกองทุนเปิดภัทร โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ (PHATRA GNP) และกองทุนเปิดภัทร โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เฮดจ์ (PHATRA GNP-H)
23/12/62

ประกาศ

ยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In)

ของกองทุนเปิดภัทร โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ (PHATRA GNP)

และกองทุนเปิดภัทร โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เฮดจ์ (PHATRA GNP-H)

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด (บริษัท”) ขอเรียนแจ้งให้ทราบว่า บริษัทจัดการจะยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า (Switch-in fee) กองทุนเปิดภัทร โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ (PHATRA GNP) และกองทุนเปิดภัทร โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เฮดจ์ (PHATRA GNP-H) ดังนี้ ซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 หรือ จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ตามรายละเอียด ดังนี้

 

ค่าธรรมเนียม

ตามที่ระบุในหนังสือชี้ชวน

(% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)

เรียกเก็บจริง (เดิม)

(% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)

เรียกเก็บจริง (ใหม่)

(% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)

ค่าธรรมเนียม

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In)

ไม่เกิน 2.001

- ยกเว้นการเรียกเก็บ Switch-in fee ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562

- หลังจากนั้น เรียกเก็บ 1.00%1

- ยกเว้นการเรียกเก็บ Switch-in fee ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563

- หลังจากนั้น เรียกเก็บ 1.00%1

หมายเหตุ :   1ค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

 

 

                ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดูข้อมูลของกองทุนได้ที่เว็บไซต์ www.phatraasset.com หรือหากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อทีมการตลาดและพัฒนาช่องทาง โทร. 0-2305-9800                  

                   

 

                จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

 

 

ประกาศ ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2562

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด

 

 

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า

เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน