ประกาศ วันปิดสมุดทะเบียน และจ่ายเงินปันผล กองทุนเปิดภัทร หุ้นระยะยาวปันผล (PHATRA LTFD)
13/09/62

ประกาศ

วันปิดสมุดทะเบียน และจ่ายเงินปันผล

กองทุนเปิดภัทร หุ้นระยะยาวปันผล (PHATRA LTFD)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด (บริษัท) ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนเปิดภัทร หุ้นระยะยาวปันผล (“PHATRA LTFD”)  ขอเรียนแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบว่าคณะกรรมการจัดการลงทุนได้มีมติเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562  กำหนดให้มีการจ่ายเงินปันผลสำหรับงวดระยะเวลาบัญชีวันที่ กันยายน 2561 – 31 สิงหาคม 2562 ดังนี้

      

วันที่ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน :                 วันที่ 24 กันยายน 2562 เวลา 8.00 น.

วันที่จ่ายเงินปันผล :                                                     วันที่ ตุลาคม 2562

อัตราการจ่ายเงินปันผล* :                                             0.4บาทต่อหน่วยลงทุน

วันเปิดขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอีกครั้ง :                 วันที่ 24 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  ทั้งนี้ หากท่านผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อที่ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของท่าน หรือกรุณาติดต่อทีมสนับสนุนการตลาดและพัฒนาช่องทาง โทร. 02-305-9800 หรือสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.phatraasset.com

  

ประกาศ ณ วันที่ 16 กันยายน 2562

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด

หมายเหตุ : *อัตราการจ่ายเงินปันผลข้างต้น ณ วันที่จ่ายจริง ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับน้อยกว่าหรือมากกว่าอัตราที่แจ้งไว้ ซึ่งขึ้นอยู่กับปริมาณการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุน ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน

  

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และควรศึกษาข้อมูลสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมก่อนตัดสินใจลงทุน