ประกาศ การเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) และสับเปลี่ยนเข้า (Switching In) ของกองทุนเปิดภัทร โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้ (PHATRA GINFRAEQ)
29/06/63

ประกาศ

การเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) และสับเปลี่ยนเข้า (Switching In)

ของกองทุนเปิดภัทร โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้ (PHATRA GINFRAEQ)

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด (บริษัท”) ขอเรียนแจ้งให้ทราบว่า บริษัทจัดการจะเก็บค่าธรรมเนียม
การขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) และสับเปลี่ยนเข้า (Switching In) กองทุนเปิดภัทร โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้ (PHATRA GINFRAEQ) ตามรายละเอียด ดังนี้ หรือ จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

 

ค่าธรรมเนียม

ตามที่ระบุในหนังสือชี้ชวน

(% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)

เรียกเก็บจริง (เดิม)

(% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)

เรียกเก็บจริง (ใหม่)

(% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)

ค่าธรรมเนียมการเสนอขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)  /

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In)

ไม่เกิน 2.001

  0.3751

    ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563

 หลังจากนั้น เรียกเก็บ 0.75%1

 0.3751

    ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

 หลังจากนั้น เรียกเก็บ 0.75%1

หมายเหตุ :   1ค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

 

 

                ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดูข้อมูลของกองทุนได้ที่เว็บไซต์ www.phatraasset.com หรือหากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อทีมการตลาดและพัฒนาช่องทาง โทร. 0-2305-9800                  

                   

 

                จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

 

 

ประกาศ ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2563

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด

 

 

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า

เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน