แจ้งกำหนดการลดมูลค่าของหน่วยลงทุน และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เออร์บานา (URBNPF) ครั้งที่ 30
21/11/62


ท่านผู้ลงทุนสามารถดูรายละเอียดได้ที่ >>คลิกที่นี่<<