การเปิดรับคำสั่งซื้อ ขายคืน และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุน PHATRA SG-AA RMF PHATRA GNP RMF-H และPHATRA GNP RMF-UH
19/12/61

ประกาศ

 

การเปิดรับคำสั่งซื้อ ขายคืน และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของ

กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น เพื่อการเลี้ยงชีพ (PHATRA SG-AA RMF)

กองทุนเปิดภัทร โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เพื่อการเลี้ยงชีพ เฮดจ์ (PHATRA GNP RMF-H) และ

กองทุนเปิดภัทร โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เพื่อการเลี้ยงชีพ อันเฮดจ์ (PHATRA GNP RMF-UH)   

ภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (หลัง IPO)

 

 

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด (บริษัท) ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนเปิดภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น เพื่อการเลี้ยงชีพ (PHATRA SG-AA RMF) กองทุนเปิดภัทร โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ  เพื่อการเลี้ยงชีพ เฮดจ์ (PHATRA GNP RMF-H) และ กองทุนเปิดภัทร โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เพื่อการเลี้ยงชีพ อันเฮดจ์ (PHATRA GNP RMF-UH) (กองทุน”) ขอประกาศเปิดรับ คำสั่งซื้อ ขายคืน และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุน ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

วัน เวลา ซื้อ และสับเปลี่ยนเข้าหน่วยลงทุน                                       :               ทุกวันทำการซื้อขาย เวลา 8.3015.30 น.

วัน เวลา ขาย และสับเปลี่ยนออกหน่วยลงทุน                                  :               ทุกวันทำการซื้อขาย เวลา 8.30 15.30 น.

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อหน่วยลงทุนครั้งแรก                                       :               1,000  บาท

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อหน่วยลงทุนครั้งถัดไป                                    :               1,000  บาท

ค่าธรรมเนียมการซื้อหน่วยลงทุน (Front-end fee)                            :               ปัจจุบันยกเว้นไม่เรียกเก็บ

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า  (Switch-in fee)        :               ปัจจุบันยกเว้นไม่เรียกเก็บ

ค่าธรรมเนียมในการขายคืนหน่วยลงทุน (Back-end fee)                :               ปัจจุบันยกเว้นไม่เรียกเก็บ

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก  (Switch-out fee)     :               ปัจจุบันยกเว้นไม่เรียกเก็บ

 

 

                ทั้งนี้ หากท่านผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือทีมการตลาดและพัฒนาช่องทาง โทร. 02-305-9800 หรือสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.phatraasset.com

               

                จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

 

ประกาศ ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2561

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด

 

 

 

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และควรศึกษาข้อมูลสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมก่อนตัดสินใจลงทุน