ประกาศ การเพิ่มจำนวนเงินทุนโครงการกองทุนเปิดภัทร โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้ (PHATRA GINFRAEQ)
11/08/63

ประกาศ

 

การเพิ่มจำนวนเงินทุนโครงการกองทุนเปิดภัทร โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้ (PHATRA GINFRAEQ)

 

                บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด (“บริษัท”) ขอเรียนให้ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเรื่องการเพิ่ม
จำนวนเงินทุนโครงการกองทุนเปิดภัทร โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้ (
PHATRA GINFRAEQ) โดยได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 รายละเอียดดังนี้

 

จำนวนเงินทุนโครงการ

เดิม

จำนวนเงินทุนโครงการ

ใหม่

1,000 ล้านบาท

2,000 ล้านบาท

 

                                ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของกองทุนได้ที่เว็บไซต์ www.phatraasset.com หรือหากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อทีมการตลาดและพัฒนาช่องทาง โทร. 0-2305-9800                         

               

                                จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

 

 

ประกาศ ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2563

 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด

 

 

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน