ประกาศ แจ้งเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัด (Benchmark) ของกองทุนเปิดภายใต้การจัดการจำนวน 8 กองทุน
30/01/60

ประกาศ

แจ้งเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัด (Benchmark)

ของกองทุนเปิดภายใต้การจัดการจำนวน 8 กองทุน


ตามที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุน ได้ออกประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ที่ สจก.ร.1/2559 เรื่องมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวม ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2559 ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว ดังนั้นบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด  (บริษัท) ในฐานะบริษัทจัดการ จึงได้เปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดของกองทุน จำนวน 8 กองทุน ให้มีคุณสมบัติตามประกาศดังกล่าว ได้แก่ กำหนดให้ตัวชี้วัดของกองทุนคำนวณโดยใช้ผลตอบแทนรวม (Total Returns) ในกรณีที่ตัวชี้วัดมีการจัดทำโดยใช้ผลตอบแทนรวม เป็นต้น โดยสรุปการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดดังนี้

กองทุน

ตัวชี้วัดเดิม

ตัวชี้วัดใหม่

PHATRA ACT EQ,
PHATRA EQRMF,

PHATRA LTFD,

PHATRA SM CAP

ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Index)

อัตราผลตอบแทนของดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ (SET TRI)

PHATRA DIVIDEND

ดัชนี SET High Dividend 30 Index (SETHD)

อัตราผลตอบแทนของดัชนีผลตอบแทนรวม SETHD (SETHD TRI)

 

PHATRA GHC

 

MSCI World Health Care Index ซึ่งปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

อัตราผลตอบแทนของ MSCI Daily Total Return World Net Health Care USD ซึ่งปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

 

PHATRA BLRMF

1) ค่าเฉลี่ยของดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ( SET Index ) ร้อยละ 50

2) ค่าเฉลี่ยของอัตราผลตอบแทนจากเงินฝากประจำเฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 1.0 ล้านบาท ระยะเวลา 1 ปีของธนาคารพาณิชย์ 3 แห่ง อันได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) ร้อยละ 25

3) ผลตอบแทนดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) ร้อยละ 25

1) อัตราผลตอบแทนของดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ (SET TRI) ร้อยละ 50
2) อัตราผลตอบแทนจากเงินฝากประจำเฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 1.0 ล้านบาท ระยะเวลา 1 ปีของธนาคารพาณิชย์ 3 แห่ง อันได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) ร้อยละ 25
3) อัตราผลตอบแทนดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) ร้อยละ 25

 

PHATRA SG-AA

 

1) ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Index) ในสัดส่วนร้อยละ 40 
2) ดัชนี ThaiBMA Government Bond (Total Return Index) อายุ 3-7 ปี ในสัดส่วนร้อยละ 30 
3) ดัชนี ThaiBMA Corporate Bond Total Return Index (BBB+ up) อายุ 3-7 ปี ในสัดส่วนร้อยละ 10 
4) ดัชนีราคา MSCI All Countries World Index ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ในสัดส่วนร้อยละ 10 
5) ดัชนี JP Morgan Global Aggregate Bond Index TR (Unhedged) ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ในสัดส่วนร้อยละ
6) ค่าเฉลี่ยของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือนของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกร และธนาคารไทยพาณิชย์ ในสัดส่วนร้อยละ

 

1) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ (SET TRI) ในสัดส่วนร้อยละ 40 
2) ดัชนี ThaiBMA Government Bond (Total Return Index) อายุ 3-7 ปี ในสัดส่วนร้อยละ 30 
3) ดัชนี ThaiBMA Corporate Bond Total Return Index (BBB+ up) อายุ 3-7 ปี ในสัดส่วนร้อยละ 10 
4) ดัชนี MSCI AC World NETR USD Index ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ในสัดส่วนร้อยละ 10 
5) ดัชนี JP Morgan Global Aggregate Bond Index TR (Unhedged) ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ในสัดส่วนร้อยละ
6) ค่าเฉลี่ยของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือนของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกร และธนาคารไทยพาณิชย์ ในสัดส่วนร้อยละ 5

 


ทั้งนี้ การปรับปรุงตัวชี้วัดดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 31  มกราคม 2560 เป็นต้นไป


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ทั้งนี้ หากท่านผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อที่ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของท่าน หรือกรุณาติดต่อทีมการตลาดและพัฒนาช่องทาง โทร. 02-305-9800 หรือสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.phatraasset.com


ประกาศ ณ วันที่ 30 มกราคม 2560

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด


 “การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง

และควรศึกษาข้อมูลสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมก่อนตัดสินใจลงทุน