ประกาศ การประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการแทนช่องทางหนังสือพิมพ์รายวัน
27/04/63


ประกาศ

การประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน

และราคาหน่วยลงทุนผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการแทนช่องทางหนังสือพิมพ์รายวัน

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด (บริษัทจัดการ”) ขอเรียนให้ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทราบว่า  บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (www.phatraasset.com) แทนช่องทางหนังสือพิมพ์รายวัน สำหรับกองทุนจำนวน 6 กองทุน ดังรายชื่อต่อไปนี้ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป

 1. กองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ อิควิตี้ (PHATRA ACT EQ)

2. กองทุนเปิดภัทร หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (PHATRA EQRMF)

3. กองทุนเปิดภัทร หุ้นระยะยาวปันผล (PHATRA LTFD)

4. กองทุนเปิดภัทร ตลาดเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ (PHATRA MMRMF FUND)

5. กองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ (PHATRA PROP)

6. กองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์เพื่อการเลี้ยงชีพ (PHATRA PROPRMF)


 

หากผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อทีมการตลาดและพัฒนาช่องทาง โทร. 0-2305-9800              

           

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ประกาศ ณ วันที่  27 เมษายน 2563

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด

 

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง