ประกาศ แจ้งการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end fee) และค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า (Switching in)
03/05/61

ประกาศ

แจ้งการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end fee)

และค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า (Switching in)

                บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด (บริษัท”) ขอเรียนแจ้งให้ทราบว่า บริษัทจัดการจะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end fee) และค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า (Switching in) สำหรับกองทุนเปิดภัทร โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ (PHATRA GNP) และกองทุนเปิดภัทร โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เฮดจ์ (PHATRA GNP-H) สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ค่าธรรมเนียม

ที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือ
ผู้ถือหน่วยลงทุน

อัตราที่ระบุในรายละเอียดโครงการ

(% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)

อัตรา

ที่เรียกเก็บจริง

(% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)

อัตราที่ยกเว้น

ตามช่วงเวลาระยะเวลา

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

(Front-end fee)

ไม่เกิน 2.00%

1.00%

ยกเว้นตั้งแต่วันที่ 7-22 พฤษภาคม 2561

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า

(Switching in)

ไม่เกิน 2.00%

1.00%

ยกเว้นตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2561 -28 มิถุนายน 2562

                ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดูข้อมูลของกองทุนได้ที่เว็บไซต์ www.phatraasset.com หรือหากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อทีมการตลาดและพัฒนาช่องทาง โทร. 0-2305-9800                  

                         

 

                จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

 

 

ประกาศ ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2561

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด

 

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า

เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน”