ประกาศ การเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนเข้าของ กองทุนเปิดภัทร โกลบอล อันคอนสเตรนด์ บอนด์ เฮดจ์ (PHATRA G-UBOND-H)
21/12/61


ประกาศ

การเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนเข้าของ
กองทุนเปิดภัทร โกลบอล อันคอนสเตรนด์ บอนด์ เฮดจ์ (PHATRA G-UBOND-H)

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด (บริษัท”) ขอเรียนแจ้งให้ทราบว่า บริษัทจัดการจะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
(
Front-end fee) และค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า (Switching in) ของกองทุนเปิดภัทร โกลบอล อันคอนสเตรนด์ บอนด์ เฮดจ์ (PHATRA G-UBOND-H) 
ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ ซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่
1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

กองทุน

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end fee) และค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า (Switching in)

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

อัตราที่ระบุในรายละเอียดโครงการ
(ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)

อัตราที่เรียกเก็บจริง (เดิม)

(ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)

อัตราที่เรียกเก็บจริง (ใหม่)

(ร้อยละของของมูลค่าหน่วยลงทุน)

PHATRA G-UBOND-H

ไม่เกิน 2.00

1) ผู้ลงทุนทั่วไป : 0.75 (ถึงวันที่ 31 .. 2561)

2) กองทุนส่วนบุคคลภายใต้การบริหารของ
บลจ.ภัทร   
:  ยกเว้น

1) ผู้ลงทุนทั่วไป: 0.75 (ถึงวันที่ 31 .. 2562)

2) กองทุนส่วนบุคคลภายใต้การบริหารของ
บลจ.ภัทร   
:   ยกเว้น

 

                ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดูข้อมูลของกองทุนได้ที่เว็บไซต์ www.phatraasset.com หรือหากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
กรุณาติดต่อทีมการตลาดและพัฒนาช่องทาง โทร. 0-2305-9800 

               

               

 

                จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

 

ประกาศ ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2561

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด

 

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า

เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน”