ประกาศการเพิ่มจำนวนเงินทุนโครงการกองทุนเปิดภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น-Light (PHATRA SG-AA Light) และกองทุนเปิดภัทร หุ้นระยะยาวปันผล (PHATRA LTFD)
08/05/62บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด (“บริษัท”) ขอเรียนให้ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเรื่องการเพิ่มจำนวนเงินทุนโครงการกองทุนเปิดภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น-Light (PHATRA SG-AA Light) และกองทุนเปิดภัทร หุ้นระยะยาวปันผล (PHATRA LTFD) โดยได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 รายละเอียดดังนี้

ชื่อกองทุน

 

 

จำนวนเงินทุนโครงการ

เดิม

จำนวนเงินทุนโครงการ

ใหม่

กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น -Light

(PHATRA SG-AA Light)

1,000 ล้านบาท

2,000 ล้านบาท

กองทุนเปิดภัทร หุ้นระยะยาวปันผล

(PHATRA LTFD)

3,000 ล้านบาท

4,000 ล้านบาท

 

                                ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดูข้อมูลของกองทุนได้ที่เว็บไซต์ www.phatraasset.com หรือหากมีข้อสงสัยหรือ               ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อทีมการตลาดและพัฒนาช่องทาง โทร. 0-2305-9800                         

               

                                จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

 

 

 

ประกาศ ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2562

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด

 

 

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง

และควรศึกษาข้อมูลสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมก่อนตัดสินใจลงทุน”