ประกาศ วันปิดสมุดทะเบียน และจ่ายเงินปันผล กองทุนเปิดภัทร โกลบอล เฮลธ์แคร์ (PHATRA GHC)
31/07/61

ประกาศ

วันปิดสมุดทะเบียน และจ่ายเงินปันผล

กองทุนเปิดภัทร โกลบอล เฮลธ์แคร์ (PHATRA GHC)

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด (บริษัท) ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนเปิดภัทร โกลบอล เฮลธ์แคร์ (“PHATRA GHC”) ขอเรียนแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบว่าคณะกรรมการจัดการลงทุนได้มีมติเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 กำหนดให้มีการจ่ายเงินปันผลสำหรับงวดระยะเวลาบัญชีวันที่ 1 เมษายน
30 มิถุนายน 2561 ดังนี้

      

วันที่ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน :         วันที่ 14 สิงหาคม 2561

วันที่จ่ายเงินปันผล :                                            วันที่ 24 สิงหาคม 2561

อัตราการจ่ายเงินปันผล* :                                    0.70 บาทต่อหน่วยลงทุน

วันเปิดขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอีกครั้ง :          วันที่ 15 สิงหาคม 2561  เป็นต้นไป

 

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะหยุดทำการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในวันที่ 14 สิงหาคม 2561
ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน และจะเปิดขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในวันที่
15 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป โดยเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  ทั้งนี้ หากท่านผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
กรุณา
ติดต่อที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของท่าน หรือทีมสนับสนุนการตลาดและพัฒนาช่องทาง โทร. 02-305-9800 หรือสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.phatraasset.com

 

ประกาศ ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2561

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด

 

*หมายเหตุ : อัตราการจ่ายเงินปันผลข้างต้น ณ วันที่จ่ายจริง ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับน้อยกว่าหรือมากกว่า อัตราประมาณการที่แจ้งไว้ ซึ่งขึ้นอยู่กับปริมาณการเพิ่มขึ้นหรือลดลง ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุน ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า

เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน