แจ้งกำหนดการลดมูลค่าของหน่วยลงทุนครั้งที่ 26 และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เออร์บานา (URBNPF)
15/05/61

ประกาศ
การลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เออร์บานา ครั้งที่ 26


เรียน  ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เออร์บานา


        บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เออร์บานา (URBNPF) (“กองทุนรวม”) ขอแจ้งข้อมูลการลดมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวม 
รายละเอียด >>คลิ้กที่นี่<<