ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เออร์บานา (URBNPF) ครั้งที่ 1/2562
03/10/62


หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เออร์บานา (URBNPF)

ฉบับภาษาไทย คลิกที่นี่  


English Version Click here

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค./ Proxy Form C.   คลิกที่นี่ / Click here