รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เออร์บานา (URBNPF) ครั้งที่ 1/2562
14/11/62


รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เออร์บานา (URBNPF) ครั้งที่ 1/2562

ฉบับภาษาไทย คลิกที่นี่  

Minutes of the Extraordinary General Meeting of Unitholders of Urbana Property Fund (Lease hold) (URBNPF) No. 1/2019
English version click here