ประกาศแจ้งการเปิดให้บริการการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ อิควิตี้ (PHATRA ACT EQ)
30/08/61

ประกาศ

แจ้งการเปิดให้บริการการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ อิควิตี้ (PHATRA ACT EQ)

           

            บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด (“บริษัท”) ขอเรียนแจ้งเปิดให้บริการการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ อิควิตี้ (PHATRA ACT EQ) ดังนี้

 

หน่วยลงทุน

ชื่อย่อ

1.    ชนิดสะสมมูลค่า

PHATRA ACT EQ-A

2.    ชนิดจ่ายเงินปันผล

PHATRA ACT EQ-D

        

       บริษัทจัดการจะเริ่มเปิดทำการขายหน่วยลงทุนทั้ง 2 ชนิดดังกล่าวข้างต้น ตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน 2561 เป็นต้นไป โดยผู้ลงทุนที่มีชื่อในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนก่อนวันที่บริษัทจัดการเริ่มการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน จะถือว่าเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล

      บริษัทจัดการยังไม่เปิดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทำรายการสับเปลี่ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายในกองทุนเดียวกัน อย่างไรก็ดีบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปิดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทำรายการสับเปลี่ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายในกองทุนเดียวกันนี้ได้ โดยแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ/หรือที่สำนักงานของบริษัทจัดการ และสำนักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) 

      ทั้งนี้ ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติม ได้ที่ www.phatraasset.com/news หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อที่ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของท่าน หรือ กรุณาติดต่อทีมการตลาดและพัฒนาช่องทาง โทร. 02-305-9800

 

 

ประกาศ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด

 

 

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า

เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน”