ประกาศ การยกเลิกการจัดตั้งและคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดภัทร ตราสารหนี้ 6 เดือน23 (PHATRA FI6M23)
19/10/60

ประกาศ

การยกเลิกการจัดตั้งและคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุน

ของกองทุนเปิดภัทร ตราสารหนี้ 6 เดือน23 (PHATRA FI6M23)

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด (“บริษัท”) ขอแจ้งยกเลิกการจัดตั้งและจัดการ กองทุนเปิดภัทร ตราสารหนี้ 6 เดือน23 (PHATRA FI6M23) ซึ่งเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ระหว่างวันที่ 12 -18 ตุลาคม 2560 เนื่องจาก  มีการจำหน่ายหน่วยลงทุนให้ผู้ลงทุนได้ไม่ถึง 35 ราย ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ที่ระบุในรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนและหนังสือชี้ชวนต่อไป

               

                ทั้งนี้ หากท่านผู้ลงทุนมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ โทร. 02-305-9800  ทีมการตลาดและพัฒนาช่องทาง

 

ประกาศ ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2560

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด

 

 

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า

เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน