แจ้งกำหนดการลดมูลค่าของหน่วยลงทุนครั้งที่ 28 และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เออร์บานา (URBNPF)
15/05/62
ท่านผู้ลงทุนสามารถดูรายละเอียดได้ที่ >>คลิกที่นี่<<