ประกาศ การแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ อิควิตี้ (PHATRA ACT EQ)
17/07/61


ประกาศ

การแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ อิควิตี้ (PHATRA ACT EQ)

           

            บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด (บริษัท”) ขอเรียนแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ อิควิตี้ (PHATRA ACT EQ) เกี่ยวกับการเพิ่มชนิดหน่วยลงทุน ในเรื่องคำจำกัดความ จำนวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที่ตราไว้ จำนวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขาย การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน  การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน การจ่ายเงินปันผล ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน วิธีการคำนวณกำหนดเวลาในการคำนวณและการประกาศ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์ และวิธีการดำเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนและวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก้ไขวิธีการจัดการ 

            ทั้งนี้ การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการของกองทุนดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป สำหรับเรื่องการขอสงวนสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน กับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน จะมีผลเมื่อบริษัทได้แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 60 วัน คือจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าว ผู้ลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุนดังกล่าวโดยไม่มีค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแต่อย่างใด

            ทั้งนี้ ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติม ได้ตามเอกสารแนบ หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อที่ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของท่าน หรือ กรุณาติดต่อทีมการตลาดและพัฒนาช่องทาง โทร. 02-305-9800

  


ประกาศ ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2561

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด

 

 

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า

เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน”