ประกาศ แจ้งวันครบกำหนดอายุโครงการเดือนมีนาคม 2561
05/03/61

ประกาศ

แจ้งวันครบกำหนดอายุโครงการ

 

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด ขอเรียนแจ้งกองทุนครบกำหนดอายุโครงการ ในเดือนมีนาคม 2561ดังนี้

กองทุน

วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

(วันครบกำหนดอายุโครงการ)

วันที่ผู้ถือหน่วยได้รับหน่วยลงทุนกองทุนรวมตลาดเงิน*

(วันเลิกกองทุน)

ประมาณการผลตอบแทนที่

ผู้ถือหน่วยจะได้รับ

กองทุนเปิดภัทร ตราสารหนี้ 6 เดือน21 (PHATRA FI6M21)

วันที่ 20 มีนาคม 2561

วันที่ 21 มีนาคม 2561

1.55% ต่อปี

กองทุนเปิดภัทร ตราสารหนี้ 6 เดือน22 (PHATRA FI6M22)

วันที่ 27 มีนาคม 2561

วันที่ 28 มีนาคม 2561

1.50% ต่อปี

 

หมายเหตุ: * ผู้ถือหน่วยจะได้รับหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดภัทร มันนี่ โพสิทีฟ (PHATRA MP) และสามารถสั่งขายคืน ได้ตั้งแต่วันที่ดังกล่าวเป็นต้นไป ยกเว้นว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความจำนงเป็นอย่างอื่น

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ทั้งนี้ หากท่านผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของท่าน หรือกรุณาติดต่อทีมการตลาดและพัฒนาช่องทางโทร. 02-305-9800 หรือสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.phatraasset.com

 

                 

ประกาศ ณ วันที่ 12 มีนาคม 2561

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด

 

 

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า

เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน