ประกาศ วันปิดสมุดทะเบียน และจ่ายเงินปันผล กองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ อิควิตี้ : PHATRA ACT EQ (กองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ อิควิตี้ ชนิดจ่ายเงินปันผล : PHATRA ACT EQ-D)
25/09/61


ประกาศ

วันปิดสมุดทะเบียน และจ่ายเงินปันผล

กองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ อิควิตี้ (PHATRA ACT EQ)

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด  (บริษัท) ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ อิควิตี้ (“PHATRA ACT EQ) ขอเรียนแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบว่าคณะกรรมการจัดการลงทุนได้มีมติเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 กำหนดให้มีการจ่ายเงินปันผลสำหรับงวดระยะเวลาบัญชีวันที่ 1 กันยายน 2560 – 31 สิงหาคม 2561 ดังนี้

 

วันที่ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน : วันที่ 5 ตุลาคม 2561 เวลา 8.00 น.

วันที่จ่ายเงินปันผล :                                              วันที่ 18 ตุลาคม  2561

อัตราการจ่ายเงินปันผล* :                                   0.50 บาทต่อหน่วยลงทุน

วันเปิดขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอีกครั้ง :    5 ตุลาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป


                ทั้งนี้ หน่วยลงทุนที่จะจ่ายเงินปันผล คือ หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล (PHATRA ACT EQ-D) [ตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน 2561 เป็นต้นไป กองทุน PHATRA ACT EQ ได้แบ่งหน่วยลงทุนเป็น 2 ชนิด คือ 1.     ชนิดสะสมมูลค่า (PHATRA ACT EQ-A)  2. ชนิดจ่ายเงินปันผล(PHATRA ACT EQ-D) โดยผู้ลงทุนที่มีชื่อในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนก่อนวันที่บริษัทจัดการเริ่มการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน จะถือว่าเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล]

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ทั้งนี้ หากท่านผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อที่ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของท่าน หรือกรุณาติดต่อทีมสนับสนุนการตลาดและพัฒนาช่องทาง
โทร. 02-305-9800 หรือสามารถดูรายละเอียดได้ที่
www.phatraasset.com

 

ประกาศ ณ วันที่ 25 กันยายน 2561

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด

 

*หมายเหตุ : อัตราการจ่ายเงินปันผลข้างต้น ณ วันที่จ่ายจริง ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับน้อยกว่าหรือมากกว่า อัตราประมาณการที่แจ้งไว้ ซึ่งขึ้นอยู่กับปริมาณการเพิ่มขึ้นหรือลดลง ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุน ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน

 

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า

เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน