ประกาศ แจ้งเปิดให้บริการที่เกี่ยวข้องกับกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit-Linked Life Policy) ของกองทุนเปิดภัทร โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้ (PHATRA GINFRAEQ) และกองทุนเปิดภัทร พาสซีฟ โกลบอล อิควิตี้ หน่วยลงทุนชนิดทั่วไป (PHATRA PGE)
17/08/63

ประกาศ

แจ้งเปิดให้บริการที่เกี่ยวข้องกับกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit-Linked Life Policy)
ของกองทุนเปิดภัทร โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้ (
PHATRA GINFRAEQ)

และกองทุนเปิดภัทร พาสซีฟ โกลบอล อิควิตี้ หน่วยลงทุนชนิดทั่วไป (PHATRA PGE)

 

                บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด ขอเรียนแจ้งเปิดการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับกรมธรรม์ประกันชีวิต
ควบการลงทุน (
Unit-Linked Life Policy) ของกองทุนเปิดภัทร โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้ (PHATRA GINFRAEQ) และกองทุนเปิดภัทร พาสซีฟ โกลบอล อิควิตี้ หน่วยลงทุนชนิดทั่วไป (PHATRA PGE) โดยผู้ลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit-Linked Life Policy) จะไม่มีค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end fee) ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end fee) และค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching-in fee) โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป

 

            ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดูข้อมูลของกองทุนได้ที่เว็บไซต์ www.phatraasset.com หรือหากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อทีมการตลาดและพัฒนาช่องทาง โทร. 0-2305-9800

 

            จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

                                                                                                                                                                 

ประกาศ ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2563

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด

 

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า

เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน”