ประกาศ การเพิ่มจำนวนเงินทุนโครงการกองทุนเปิดภัทร มันนี่ โพสิทีฟ (PHATRA MP FUND)
15/04/63

ประกาศ

 

การเพิ่มจำนวนเงินทุนโครงการกองทุนเปิดภัทร มันนี่ โพสิทีฟ (PHATRA MP FUND)

 

                บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด (“บริษัท”) ขอเรียนให้ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเรื่องการเพิ่มจำนวนเงินทุนโครงการกองทุนเปิดภัทร มันนี่ โพสิทีฟ (PHATRA MP FUND) โดยได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว
เมื่อ
วันที่ 15 เมษายน 2563 รายละเอียดดังนี้

 

จำนวนเงินทุนโครงการ

เดิม

จำนวนเงินทุนโครงการ

ใหม่

16,000 ล้านบาท

20,000 ล้านบาท

 

                                ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของกองทุนได้ที่เว็บไซต์ www.phatraasset.com หรือหากมีข้อสงสัยหรือ               ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อทีมการตลาดและพัฒนาช่องทาง โทร. 0-2305-9800                         

               

                                จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

 

 

ประกาศ ณ วันที่ 15 เมษายน 2563

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด

 

 

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน