การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม จำนวน 11 กองทุน
12/02/61

ประกาศ

การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม จำนวน 11 กองทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด  (บริษัท”) ในฐานะผู้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวม 11 กองทุน ได้แก่

1. กองทุนเปิดภัทร ตราสารหนี้พลัส (PHATRA PLUS)

2. กองทุนเปิดภัทร สมาร์ท มินิมั่ม โวลาติลิตี้ (PHATRA SMART MV)

3. กองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ อิควิตี้ (PHATRA ACT EQ)

4. กองทุนเปิดภัทร ดิวิเดนด์ อิควิตี้ (PHATRA DIVIDEND)

5.กองทุนเปิดภัทร SMALL AND MID CAP EQUITY (PHATRA SM CAP)

6. กองทุนเปิดภัทร ตลาดเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ (PHATRA MMRMF)

7.กองทุนเปิดภัทร อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ (PHATRA INRMF)

8. กองทุนเปิดภัทร บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ (PHATRA BLRMF)

9.กองทุนเปิดภัทร หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (PHATRA EQRMF)

10.กองทุนเปิดภัทร สมาร์ท มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นระยะยาว (PHATRA SmartMV LTF)

11.กองทุนเปิดภัทร หุ้นระยะยาวปันผล (PHATRA LTFD)

 

ขอเรียนให้ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทราบว่า บริษัทได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในการแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการสำหรับการเปลี่ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม และสถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุนรวม จำนวน 11 กองทุนข้างต้น รายละเอียดดังนี้

ผู้ดูแลผลประโยชน์

และสถานที่เก็บรักษาทรัพย์สิน เดิม

ผู้ดูแลผลประโยชน์

และสถานที่เก็บรักษาทรัพย์สิน ใหม่

ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ดูแลผลประโยชน์

ชื่อ : ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน), ธ.

ที่อยู่ : 44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ 0-2626-7505 โทรสาร 0-2626-7542

 

สถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุนรวม

ชื่อ : ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : อาคารหลังสวน เลขที่ 44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี

เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330.

โทรศัพท์. 0-2626-7505,0-2626-7509-10

โทรสาร. 0-2626-7542,0-2657-3390

 

 

ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ดูแลผลประโยชน์

ชื่อ : ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : เลขที่ 333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก

กรุงเทพมหานคร 10500

โทรศัพท์ 0-2626-4530 โทรสาร : 0-2626-4545-6

 

สถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุนรวม

ชื่อ : ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : เลขที่ 333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก

กรุงเทพมหานคร 10500

โทรศัพท์ : 0-2626-4530

โทรสาร : 0-2626-4545-6

 

และ/หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด และ/หรือหน่วยงานอื่นที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต และ/หรือศูนย์รับฝากต่างประเทศ และ/หรือผู้รับฝากทรัพย์สินหลักทรัพย์ต่างประเทศ รวมถึงระบบอื่นใดที่บริษัทจัดการและ/หรือผู้ดูแลผลประโยชน์แต่งตั้งขึ้นเพื่อเก็บรักษาทรัพย์สินในต่างประเทศ

ทั้งนี้ การแก้ไขรายละเอียดโครงการเพื่อเปลี่ยนผู้ดูแลผลประโยชน์และสถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินดังกล่าวไม่กระทบสิทธิประโยชน์ของท่านผู้ถือหน่วยลงทุนแต่อย่างใด โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ทั้งนี้ หากท่านผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อที่ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของท่าน หรือ กรุณาติดต่อทีมการตลาดและพัฒนาช่องทาง โทร. 02-305-9800      

       ประกาศ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

   บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด

 

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง

และควรศึกษาข้อมูลสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมก่อนตัดสินใจลงทุน