ประกาศ แจ้งกำหนดการจ่ายเงินปันผล และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย (SPF)
10/08/61
ท่านผู้ลงทุนสามารถดูรายละเอียดได้ที่ >>คลิกที่นี่<<