ประกาศการจดทะเบียนเพิ่มทุนโครงการของกองทุนเปิดภัทร มันนี่ โพสิทีฟ (PHATRA MP)
29/08/60

           ประกาศ

 

            การจดทะเบียนเพิ่มทุนโครงการของ

             กองทุนเปิดภัทร มันนี่ โพสิทีฟ (PHATRA MP)

 

            บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด (“บริษัท”) ขอเรียนให้ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทราบว่าเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560 สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (“สำนักงาน ก.ล.ต.”)  ได้รับจดทะเบียนเพิ่มเงินทุนโครงการของกองทุนเปิดภัทร มันนี่ โพสิทีฟ (PHATRA MP) อีก 5,000 ล้านบาท รวมเป็นเงินทุนของโครงการทั้งสิ้น 16,000 ล้านบาท เพื่อรองรับการเติบโตของกองทุนในอนาคต

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดูข้อมูลของกองทุนได้ที่เว็บไซต์  www.phatraasset.com หรือหากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อทีมการตลาดและพัฒนาช่องทาง โทร. 0-2305-9800

 

 

                  ประกาศ ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2560

                    บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด

 

                   “การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า

                     เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน