ประกาศ การแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม 3 กองทุน
25/03/63

ประกาศ

การแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม 3 กองทุน

               

            บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด (บริษัท”) ขอเรียนแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการจัดการ
กองทุนเปิดภัทร มันนี่ โพสิทีฟ (PHATRA MP FUND) กองทุนเปิดภัทร ตราสารหนี้พลัส (PHATRA PLUS FUND)
และกองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ ฟิกซ์ อินคัม (PHATRA ACT FIXED FUND) ซึ่งบริษัทได้รับความเห็นชอบการแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการดังกล่าวจากสำนักงาน ก.ล.ต. โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป ซึ่งสรุปรายละเอียดการแก้ไข ดังนี้

 

            1. แก้ไขเพิ่มเติมในเรื่องเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินหรือการทำธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน เพื่อให้เป็นไปตามประกาศ
สน.28/2563 เรื่อง การกำหนดอัตราส่วนการกู้ยืมเงินหรือการทำธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนเพื่อบริหารสภาพคล่องของ
กองทุนรวมเป็นการชั่วคราว

            2. แก้ไขเพิ่มเติมในเรื่องเกี่ยวกับข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนเพื่อให้เป็นไปตามประกาศ ทน. 13/2562 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัทจัดการ

 

            ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมได้ตามเอกสารแนบ  หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อที่ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของท่าน หรือ กรุณาติดต่อทีมการตลาดและพัฒนาช่องทาง โทร. 02-305-9800

 

 

ประกาศ ณ วันที่ 26 มีนาคม 2563

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด

 

 

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง
ก่อนตัดสินใจลงทุน”