ประกาศการยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนเข้าของกองทุนจำนวน 5 กองทุน
07/09/60

ประกาศ

การยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนเข้าของกองทุนจำนวน 5 กองทุน   

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด (บริษัท”) ขอเรียนแจ้งให้ทราบว่า บริษัทจัดการจะยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end fee) และค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า (Switching in) จากผู้ถือหน่วยลงทุนที่ซื้อหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนเข้ากองทุนที่มีรายชื่อต่อไปนี้ ตามรายละเอียดดังนี้

กองทุน

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end fee) และค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า (Switching in)

อัตราที่ระบุในรายละเอียดโครงการ

อัตราที่เรียกเก็บจริง (เดิม)

อัตราที่ยกเว้น

ตามช่วงเวลาระยะเวลา  

1.กองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ     อิควิตี้ (PHATRA ACT EQ)

ไม่เกิน 2.00% ของมูลค่าหน่วยลงทุน

0.50% ของมูลค่าหน่วยลงทุน

 

 

 

 

ยกเว้นตั้งแต่

วันที่ 11 29 กันยายน 2560

 

2.กองทุนเปิดภัทร ดิวิเดนด์       อิควิตี้ (PHATRA DIVIDEND)

ไม่เกิน 2.00% ของมูลค่าหน่วยลงทุน

0.50% ของมูลค่าหน่วยลงทุน

3.กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิค  แอสเซ็ท อโลเคชั่น

(PHATRA SG-AA)*

ไม่เกิน 2.00% ของมูลค่าเงินลงทุน

0.50% ของมูลค่าเงินลงทุน

4.กองทุนเปิดภัทร โกลบอล

นิว เพอร์สเปกทีฟ
(
PHATRA GNP)

ไม่เกิน 2.00% ของมูลค่าหน่วยลงทุน

1.00% ของมูลค่าหน่วยลงทุน

5.กองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ – ดิวิเดนด์

(PHATRA PROP-D)

ไม่เกิน 1.00% ของมูลค่าหน่วยลงทุน

0.25% ของมูลค่าหน่วยลงทุน

*อัตราที่ระบุไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน                

ทั้งนี้ เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end fee) และค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า (Switching in) ข้างต้น บริษัทจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end fee) และค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า (Switching in) ของทุกกองทุนดังกล่าวในอัตราที่เรียกเก็บ (เดิม) ณ วันที่ 8 กันยายน 2560

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดูข้อมูลของกองทุนได้ที่เว็บไซต์ www.phatraasset.com หรือหากมี   ข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อทีมการตลาดและพัฒนาช่องทาง โทร. 0-2305-9800                       

               

 

ประกาศ ณ วันที่ 8 กันยายน 2560

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด

 

 

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า

เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน”