ประกาศ การปรับการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนเปิดภัทร ตราสารหนี้พลัส ชนิดทั่วไป (PHATRA PLUS)
13/04/63

ประกาศ

การปรับการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนเปิดภัทร ตราสารหนี้พลัส ชนิดทั่วไป (PHATRA PLUS)     

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด (บริษัท”) ขอเรียนแจ้งให้ทราบว่า บริษัทจะปรับการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการของกองทุนเปิดภัทร ตราสารหนี้พลัส ชนิดทั่วไป (PHATRA PLUS) ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

ทั้งนี้ การปรับการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการดังกล่าวจะมีผลตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2563 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

กองทุน

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (ร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน) (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

อัตราที่ระบุในรายละเอียดโครงการ

อัตราที่เรียกเก็บจริง (เดิม)

อัตราที่เรียกเก็บจริง (ใหม่)

กองทุนเปิดภัทร ตราสารหนี้พลัส ชนิดทั่วไป
(
PHATRA PLUS)

ไม่เกิน  0.300

 - ยกเว้นการเรียกเก็บ ค่าธรรมเนียมการจัดการตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 17 เมษายน 2563

 - ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2563 เป็นต้นไปเรียกเก็บ 0.300

ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2563 เป็นต้นไป เรียกเก็บ 0.200

 

                ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของกองทุนได้ที่เว็บไซต์ www.phatraasset.com หรือหากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูล
เพิ่มเติม กรุณาติดต่อทีมการตลาดและพัฒนาช่องทาง โทร. 0-2305-9800                  

               

 

                จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

 

ประกาศ ณ วันที่ 13 เมษายน 2563

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด

 

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า

เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน”