ประกาศ วันปิดสมุดทะเบียน และจ่ายเงินปันผลกองทุนเปิดภัทร ดิวิเดนด์ อิควิตี้ (PHATRA DIVIDEND) และ กองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ อิควิตี้ (PHATRA ACT EQ)
21/09/60

ประกาศ

วันปิดสมุดทะเบียน และจ่ายเงินปันผล

กองทุนเปิดภัทร ดิวิเดนด์ อิควิตี้ (PHATRA DIVIDEND) และ

กองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ อิควิตี้ (PHATRA ACT EQ)

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด  (บริษัท) ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนเปิดภัทร ดิวิเดนด์ อิควิตี้ (PHATRA DIVIDEND) และกองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ อิควิตี้ (PHATRA ACT EQ) ขอเรียนแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบว่าคณะกรรมการจัดการลงทุนได้มีมติให้มีการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

      

กองทุน

PHATRA DIVIDEND

กองทุน

PHATRA ACT EQ

มติคณะกรรมการจัดการลงทุน

14 ก.ย. 60 

งวดระยะเวลาบัญชีที่จ่ายเงินปันผล

1 มิ.ย. - 31 ส.ค. 60

1 ก.ย. 59 – 31 ส.ค. 60

วันที่ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน

5 ต.ค. 60 เวลา 8.00 น.

วันที่จ่ายเงินปันผล

17 ต.ค. 60

อัตราการจ่ายเงินปันผล*

0.15 บาทต่อหน่วย

0.75 บาทต่อหน่วย

วันเปิดขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอีกครั้ง

5 ต.ค. 60 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ทั้งนี้ หากท่านผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อที่ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของท่าน หรือกรุณาติดต่อทีมการตลาดและพัฒนาช่องทาง โทร. 02-305-9800 หรือสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.phatraasset.com

 

ประกาศ ณ วันที่ 25 กันยายน 2560

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด

 

*หมายเหตุ : อัตราการจ่ายเงินปันผลข้างต้น ณ วันที่จ่ายจริง ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับน้อยกว่าหรือมากกว่า อัตราประมาณการที่แจ้งไว้ ซึ่งขึ้นอยู่กับปริมาณการเพิ่มขึ้นหรือลดลง ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุน ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน

 

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า

เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน