ประกาศ การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เออร์บานา (URBNPF)
05/05/63

ประกาศ

 

การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เออร์บานา (URBNPF)

 

           บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด (บริษัท”) ในฐานะบริษัทจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เออร์บาน่า (URBNPF) (“กองทุน”) ใคร่ขอเรียนแจ้งว่า บริษัทได้แก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนในเรื่องเกี่ยวกับการเปลี่ยนผู้สอบบัญชี ซึ่งเป็นการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวมโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.”) ตามข้อ 22 (1) ของประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ สน. 41/2562 ลงวันที่ 25 เมษายน 2562 โดยมีรายละเอียดแก้ไขโครงการจัดการกองทุน ดังนี้

 

ผู้สอบบัญชี เดิม

ผู้สอบบัญชี ใหม่

ชื่อ :  นางสาว สุมาลี  รีวราบัณฑิต หรือ นาย ชยพล ศุภเศรษฐนนท์

ที่อยู่ :  บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

โทรศัพท์ 0-2264-0777   โทรสาร 0-2264-0789-90

 

 

ชื่อ : บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด

ที่อยู่ : อาคารธรรมนิติ ชั้น 6-7 ซอยเพิ่มทรัพย์ (ประชาชื่น 20)
เลขที่
178 ถนนประชาชื่น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ
กรุงเทพมหานคร 10800               

โทรศัพท์: 0-2596-0500 ต่อ 1-7   โทรสาร: 0-2264-0789-90


ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีรายใหม่เป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. และการแก้ไขโครงการในเรื่องเกี่ยวกับการเปลี่ยนผู้สอบบัญชีดังกล่าว จะมีผลตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป

               

                ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมได้ตามเอกสารแนบ หรือหากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อที่ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของท่าน หรือ กรุณาติดต่อทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์โทร. 0-2305-9835-    7

 

 

 

ประกาศ ณ วันที่ 5 พฤษภาคม 2563

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด

 

คำเตือน : การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน