ประกาศ การประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการแทนช่องทางหนังสือพิมพ์รายวัน
02/04/63

ประกาศ

การประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน

และราคาหน่วยลงทุนผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการแทนช่องทางหนังสือพิมพ์รายวันบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ขอเรียนให้ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทราบว่า  บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (www.phatraasset.com) แทนช่องทางหนังสือพิมพ์รายวัน สำหรับกองทุนจำนวน 23 กองทุน ดังรายชื่อต่อไปนี้ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2563 เป็นต้นไป


1. กองทุนเปิดภัทร มันนี่ โพสิทีฟ (PHATRA MP FUND)
2. กองทุนเปิดภัทร ตราสารหนี้พลัส (PHATRA PLUS FUND)
3. กองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ ฟิกซ์ อินคัม (PHATRA ACT FIXED FUND)
4. กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น (PHATRA SG-AA)
5. กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น-Extra (PHATRA SG-AA Extra)
6. กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น-Light (PHATRA SG-AA Light)
7. กองทุนเปิดภัทร ดิวิเดนด์ อิควิตี้ (PHATRA DIVIDEND FUND)
8. กองทุนเปิดภัทร SMALL AND MID CAP EQUITY (PHATRA SM CAP)
9. กองทุนเปิดภัทร สมาร์ท มินิมั่ม โวลาติลิตี้ (PHATRA SMART MV)
10. กองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ – ดิวิเดนด์ (PHATRA PROP-D FUND)
11. กองทุนเปิดภัทร โกลบอล อันคอนสเตรนด์ บอนด์ เฮดจ์ (PHATRA G-UBOND-H FUND)
12. กองทุนเปิดภัทร พาสซีฟ โกลบอล อิควิตี้ (PHATRA PGE FUND)
13. กองทุนเปิดภัทร โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ (PHATRA GNP)
14. กองทุนเปิดภัทร โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เฮดจ์ (PHATRA GNP-H FUND)
15. กองทุนเปิดภัทร โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้ (PHATRA GINFRAEQ)
16. กองทุนเปิดภัทร โกลบอล เฮลธ์แคร์ (PHATRA GHC)
17. กองทุนเปิดเคเค โกลด์ ทาร์เก็ต 7%#1 (KK GOLD 7%#1)
18. กองทุนเปิดภัทร อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ (PHATRA INRMF FUND)
19. กองทุนเปิดภัทร บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ (PHATRA BLRMF)
20. กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น เพื่อการเลี้ยงชีพ  (PHATRA SG-AA RMF)
21. กองทุนเปิดภัทร โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีพ เพื่อการเลี้ยงชีพ เฮดจ์ (PHATRA GNP RMF-H)
22. กองทุนเปิดภัทร โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีพ เพื่อการเลี้ยงชีพ อันเฮดจ์ (PHATRA GNP RMF-UH)
23. กองทุนเปิดภัทร สมาร์ท มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นระยะยาว (PHATRA SmartMV LTF)


หากผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อทีมการตลาดและพัฒนาช่องทาง โทร. 0-2305-9800


 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


ประกาศ ณ วันที่ 2 เมษายน 2563

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด


“การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง

และควรศึกษาข้อมูลสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมก่อนตัดสินใจลงทุน”