ประกาศ การจดทะเบียนเพิ่มทุนโครงการจัดการของ กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น (PHATRA SG-AA)
21/11/60

ประกาศ

 

การจดทะเบียนเพิ่มทุนโครงการจัดการของ

กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น (PHATRA SG-AA)

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด (“บริษัท”) ขอเรียนให้ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทราบว่า

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560  สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (“สำนักงาน ก.ล.ต.”)  ได้รับจดทะเบียนเพิ่มเงินทุนโครงการของกองทุนเปิดภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น (PHATRA SG-AA) อีก 3,000 ล้านบาท

รวมเป็นเงินทุนของโครงการทั้งสิ้น 10,000 ล้านบาท เพื่อรองรับการเติบโตของกองทุนในอนาคต

 

ทั้งนี้ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดูข้อมูลของกองทุน และผลการดำเนินงานได้ที่ www.phatraasset.com

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อทีมการตลาดและพัฒนาช่องทาง โทร. 0-2305-9800

 

 

ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด

 

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า

เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน