ประกาศ แจ้งเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัด (Benchmark) ของโครงการจัดการของกองทุนเปิดภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น (PHATRA SG-AA)
12/11/61

ประกาศ

แจ้งเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัด (Benchmark)

ของโครงการจัดการของกองทุนเปิดภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น (PHATRA SG-AA)

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด  (บริษัท) ขอเรียนแจ้งการเปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark) ของโครงการจัดการกองทุนเปิดภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น (PHATRA SG-AA) ตามรายละเอียดดังนี้

 

หัวข้อ

เดิม

ใหม่

เหตุผล

ดัชนีชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark)


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

เกณฑ์ที่ใช้ในการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุน คือ

อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักระหว่างอัตราผลตอบแทนของ

เกณฑ์ที่ใช้ในการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุน คือ

อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักระหว่างอัตราผลตอบแทนของ

 

1. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ (SET TRI) ในสัดส่วน

ร้อยละ 25

1. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ (SET TRI) ในสัดส่วน

ร้อยละ 25

 

2. ดัชนี MSCI AC World NETR USD Index ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน   ในสัดส่วน

ร้อยละ 25

2. ดัชนี MSCI AC World NETR USD Index ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ในสัดส่วน

ร้อยละ 25

 

3. ดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชนที่มีอายุคงที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับ A อายุ 3 ปี(ดัชนี ThaiBMA Corporate Zero Rate Return Index อายุ 3 ปี อันดับความน่าเชื่อถือ A) ในสัดส่วน


 

ร้อยละ 10


 

3. ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุน้อยกว่าเท่ากับ 10 ปี  ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย  ในสัดส่วน

ร้อยละ 5

เพื่อปรับตัวชี้วัด  (benchmark) ให้สอดคล้องกับ    กลยุทธ์การลงทุน

4. ดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ BBB+ ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปี ในสัดส่วน

ร้อยละ 5

 

4. ดัชนี Bloomberg Barclays Global Aggregate Total Return Index Value Hedged USD ในสัดส่วน

ร้อยละ 10

5. ดัชนี Bloomberg Barclays Global Aggregate Total Return Index Value Hedged USD ในสัดส่วน

ร้อยละ 10

 

5. ดัชนี Bloomberg Barclays Global High Yield Total Return Index Value Hedged USD  ในสัดส่วน

ร้อยละ 10

6. ดัชนี Bloomberg Barclays Global High Yield Total Return Index Value Hedged USD ในสัดส่วน

ร้อยละ 10

 

6. ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF & REIT Total Return Index) ในสัดส่วน

ร้อยละ

5

7. ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF & REIT Total Return Index) ในสัดส่วน

ร้อยละ 5

 

7. ดัชนี The FTSE Strait times REIT Index ในสกุลเงินดอลลาร์สิงคโปร์ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ในสัดส่วน

ร้อยละ

5

8. ดัชนี The FTSE Strait times REIT Index  ในสกุลเงินดอลลาร์สิงคโปร์ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ในสัดส่วน

ร้อยละ 5

 

8. ดัชนี BofA Merrill Lynch Commodity index eXtra 03 Total Return Index ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ในสัดส่วน

ร้อยละ

3

9. ดัชนี The ICE BofA Merrill Lynch Commodity index eXtra 03 Total Return Index ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ในสัดส่วน

ร้อยละ 3

ปรับให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อของดัชนี

9. ดัชนีราคาทองคำ London PM Fix ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ในสัดส่วน

ร้อยละ

2

10. ดัชนีราคาทองคำ London PM Fix ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ในสัดส่วน

ร้อยละ 2

 

10. ค่าเฉลี่ยของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือนของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกร และธนาคารไทยพาณิชย์ ในสัดส่วน

 

ร้อยละ

5

11. ค่าเฉลี่ยของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 3 เดือนเฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาทของธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย, และธนาคารไทยพาณิชย์ ในสัดส่วน

ร้อยละ

5

เพื่อขยายความให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น


ทั้งนี้ การปรับปรุงตัวชี้วัดดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2561  เป็นต้นไป

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ทั้งนี้ หากท่านผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อที่ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของท่าน หรือกรุณาติดต่อทีมการตลาดและพัฒนาช่องทาง โทร. 02-305-9800 หรือสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.phatraasset.com

 

 

ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน  2561

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด

 

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน

และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน