ประกาศ วันครบกำหนดอายุโครงการ และการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ครั้งที่ 6 (ครั้งสุดท้าย) ของการกองทุนเปิดภัทร ตราสารหนี้ 3 ปี2 (PHATRA FI3Y2)
31/07/60

ประกาศ

วันครบกำหนดอายุโครงการ และ

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ครั้งที่ 6 (ครั้งสุดท้าย)

ของการกองทุนเปิดภัทร ตราสารหนี้ 3 ปี2 (PHATRA FI3Y2)

 

            ตามที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด (บริษัท) ได้บริหารจัดการกองทุนเปิดภัทร ตราสารหนี้ 3 ปี2(PHATRA FI3Y2) ซึ่งเป็นกองทุนตราสารหนี้ที่มีการลงทุนในประเทศและต่างประเทศบางส่วน อายุโครงการประมาณ 3 ปี และรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนนั้น

                บริษัทขอเรียนแจ้งรายละเอียดการครบกำหนดอายุโครงการกองทุน และจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ครั้งที่ 6 (ครั้งสุดท้าย)  ดังนี้

 

ประมาณการผลตอบแทนของกองทุน

ร้อยละ 3.50 ต่อปี

วันครบกำหนดอายุโครงการ

(วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติครั้งสุดท้าย)

วันที่ 22 สิงหาคม 2560

วันที่ได้รับคืนเงินลงทุน/วันที่ผู้ถือหน่วยสามารถขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิดภัทร มันนี่ โพสิทีฟ (PHATRA MP)

วันที่ 23 สิงหาคม 2560

               

ทั้งนี้ การรับซื้อคืนอัตโนมัติในวันครบกำหนดอายุโครงการกองทุน (ครั้งที่ 6) บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติส่วนที่เหลือทั้งหมด โดยบริษัทจะทำการโอนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนเปิดภัทร มันนี่ โพสิทีฟ (PHATRA MP) ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน เพื่อให้เงินลงทุนของท่านได้รับผลประโยชน์อย่างต่อเนื่อง ยกเว้นว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความจำนงเป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิดภัทร  มันนี่ โพสิทีฟ (PHATRA MP) ได้ทุกวันทำการ ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  ทั้งนี้ หากท่านผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อที่ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของท่าน หรือกรุณาติดต่อทีมการตลาดและพัฒนาช่องทาง โทร. 02-305-9800 หรือสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.phatraasset.com

ประกาศ ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2560

   บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด

 

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า

เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน