ประกาศ แจ้งรายชื่อกองทุนรวม จำนวน 12 กองทุน ที่ไม่เสนอขายให้กับบุคคลอเมริกัน รายละเอียดตามประกาศนี้
08/09/63

ประกาศ

แจ้งรายชื่อกองทุนรวม จำนวน 12 กองทุน ที่ไม่เสนอขายให้กับบุคคลอเมริกัน
รายละเอียดตามประกาศนี้

                บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด ขอเรียนแจ้งรายชื่อกองทุนรวมที่ไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของบุคคลอเมริกัน (U.S. Person) และ/หรือ บุคคลที่มีสัญชาติ (Nationality) อเมริกัน และ/หรือพลเมืองสหรัฐอเมริกา (U.S. Citizen) และ/หรือ มีถิ่นฐานและ/หรือที่อยู่อื่น และ/หรือมีบัญชี อยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา และ/หรือ เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและดำเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนกองทุนรวม จำนวน 12 กองทุน ดังนี้ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2563 เป็นต้นไป

1.       กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น-Extra  (PHATRA SG-AA Extra FUND)

2.       กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น  (PHATRA SG-AA FUND)

3.       กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น-Light  (PHATRA SG-AA Light FUND)

4.       กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น เพื่อการเลี้ยงชีพ  (PHATRA SG-AA RMF)

5.       กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น-Ultra Light  (PHATRA SG-AA Ultra Light)

6.       กองทุนเปิดภัทร โกลบอล อันคอนสเตรนด์ บอนด์ เฮดจ์  (PHATRA G-UBOND-H FUND)

7.       กองทุนเปิดภัทร โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ  (PHATRA GNP)

8.       กองทุนเปิดภัทร โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เฮดจ์  (PHATRA GNP-H FUND)

9.       กองทุนเปิดภัทร โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีพ เพื่อการเลี้ยงชีพ เฮดจ์  (PHATRA GNP RMF-H)

10.    กองทุนเปิดภัทร โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีพ เพื่อการเลี้ยงชีพ อันเฮดจ์  (PHATRA GNP RMF-UH)

11.    กองทุนเปิดภัทร โกลบอล เฮลธ์แคร์  (PHATRA GHC)

12.    กองทุนเปิดภัทร โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้  (PHATRA GINFRAEQ)

 

                ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดูข้อมูลของกองทุนได้ที่เว็บไซต์ www.phatraasset.com หรือหากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อทีมการตลาดและพัฒนาช่องทาง โทร. 0-2305-9800                  

                   

 

                จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

 

ประกาศ ณ วันที่ 8 กันยายน 2563

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด

 

 

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง

และควรศึกษาข้อมูลสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมก่อนตัดสินใจลงทุน”