ประกาศ การเปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark) ของกองทุนภายใต้การบริหารจัดการ จำนวน 16 กองทุน
25/12/62
ประกาศ 
การเปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark) 
ของกองทุนภายใต้การบริหารจัดการ จำนวน 16 กองทุน

เรียน   ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน 

          บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด (“บริษัท”)  ใคร่ขอแจ้งท่านผู้ถือหน่วยลงทุน เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการจัดการของกองทุนภายใต้การบริหารจัดการ จำนวน 16 กองทุน ดังนี้ 
1. กองทุนเปิดภัทร มันนี่ โพสิทีฟ (PHATRA MP)
2. กองทุนเปิดภัทร ตราสารหนี้พลัส (PHATRA PLUS FUND)
3. กองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ ฟิกซ์ อินคัม (PHATRA ACT FIXED FUND)
4. กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น (PHATRA SG-AA)
5. กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น-Light (PHATRA SG-AA Light)
6. กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น-Extra (PHATRA SG-AA Extra)
7. กองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ (PHATRA PROP)
8. กองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ – ดิวิเดนด์ (PHATRA PROP-D)
9. กองทุนเปิดภัทร โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เฮดจ์ (PHATRA GNP-H)
10. กองทุนเปิดภัทร พาสซีฟ โกลบอล อิควิตี้ (PHATRA PGE)
11. กองทุนเปิดภัทร ตลาดเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ (PHATRA MMRMF FUND)
12. กองทุนเปิดภัทร อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ (PHATRA INRMF FUND)
13. กองทุนเปิดภัทร บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ (PHATRA BLRMF)
14. กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น เพื่อการเลี้ยงชีพ (PHATRA SG-AA RMF)
15. กองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (PHATRA PROPRMF)
16. กองทุนเปิดภัทร โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีพ เพื่อการเลี้ยงชีพ เฮดจ์ (PHATRA GNP RMF-H)

          โดยบริษัทได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark) ของกองทุนข้างต้น ซึ่งสรุปหัวข้อ Benchmark ที่แก้ไขมีดังนี้
 
          1. แก้ไข Benchmark ในส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ในประเทศให้สอดคล้องกับการปรับปรุงการจัดเก็บภาษีเงินได้จากการลงทุนในตราสารหนี้ผ่านกองทุนรวม ตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 52) พ.ศ. 2562 เรื่อง การปรับปรุงการจัดเก็บภาษีเงินได้จากการลงทุนผ่านกองทุนรวม จากเดิม ใช้ Benchmark ที่คำนวณก่อนหักภาษี เป็น Benchmark ที่คำนวณหลังหักภาษี 
          2. แก้ไข Benchmark เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และแผนการลงทุนจริงของกองทุน ในส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ในประเทศ ตราสารหนี้ต่างประเทศ เงินฝาก และสินค้าโภคภัณฑ์ (Commodity) 
          3. แก้ไข Benchmark เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน และสะท้อนถึงต้นทุนในการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ในส่วนการลงทุนในต่างประเทศกรณีที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน จากเดิม ที่ระบุให้ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน เป็น ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 
          4. แก้ไขน้ำหนักของ Benchmark เพื่อให้สอดคล้องกับ Strategic Asset Allocation (SAA) ในส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ของกองทุน PHATRA SG-AA Light และ PHATRA SG-AA Extra 
          5. ปรับการคำนวณดัชนี The FTSE Strait times REIT Index ให้เป็นผลตอบแทนรวม (Total Return) เนื่องจากดัชนีดังกล่าวที่เผยใน Bloomberg ไม่ใช่ Total Return ดังนั้น จึงปรับดัชนีดังกล่าวให้เป็น Total Return โดยใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลของ Bloomberg หรือแหล่งข้อมูลอื่นที่มีความน่าเชื่อถือและได้รับการยอมรับในการคำนวณ
          6. แก้ไขชื่อ Benchmark ให้สอดคล้องกับชื่อในระบบงานของสำนักงาน ก.ล.ต.

          ทั้งนี้ การแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการในเรื่องดังกล่าว จะมีผลตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2563 เป็นต้นไป  

          ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการการเปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark) ได้ตามเอกสารแนบ หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อที่ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของท่าน หรือ กรุณาติดต่อทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
โทร. 0-2305-9835-7
 
ประกาศ ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2562
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด

คำเตือน : การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และควรศึกษาข้อมูลสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมก่อนตัดสินใจลงทุน