ประกาศ แจ้งกำหนดการลดมูลค่าของหน่วยลงทุน การจ่ายเงินปันผล และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เออร์บานา (URBNPF)
10/08/61
ท่านผู้ลงทุนสามารถดูรายละเอียดได้ที่ >>คลิกที่นี่<<